4. Euroopan rahaliitto ja Suomen aluetalous – katsaus käytyyn keskusteluun

VOLK, RAIJA, 1997.  EUROOPAN RAHALIITTO JA SUOMEN ALUETALOUS – KATSAUS KÄYTYYN KESKUSTELUUN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 4 (1997). 21 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-74-1, ISSN 1455-4623. 
 

Euroopan talous- ja rahaliitto on yksi askel syvenevää integraatiota. Alueelliseen kehitykseen yhteinen raha vaikuttaa selvimmin kilpailuolosuhteiden muutoksen kautta. Eri alueilla on erilainen yritysrakenne ja kaikki yritykset eivät hyödy integraatiosta yhtä paljon. Suomessa tuotanto ja väestö keskittyvät alueellisesti. Rahaliiton vaikutusta näihin trendeihin on vaikea mitata. Vaikutus ei liene suuri, mutta yhteinen raha todennäköisemmin edistää keskittymistä kuin estää sitä. Myös rahaliiton vaikutus tuotannon alueelliseen erikoistumiseen ja aluetalouksien stabiilisuuteen sektorikohtaisten häiriöiden tapauksessa on jossain määrin epäselvä. On kuitenkin mahdollista, että erikoistuminen lisääntyy. Jos EMU vaikuttaa budjettipolitiikkaan, se vaikuttaa myös mahdollisuuteen tulonsiirtojen avulla tasoittaa tulotasoa eri alueiden välillä. Toisaalta, syvenevä integraatio ja rahaliitto voivat edistää taloudellista kasvua ja vähentää reaalisen korkotason heilahteluja. Tätä kautta hyötyvät myös suhteellisesti supistuvat aluetaloudet.

Avainsanat: Euroopan talous- ja rahaliitto, aluetalous, integraatio 
 
VOLK, RAIJA, 1997.  EMU AND REGIONAL DEVELOPMENT IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers no. 4 (1997). 21 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland). ISBN 951-8950-74-1, ISSN 1455-4623. 
 

Economic and Monetary Union is one step in the deepening European integration. The euro area affects the regional development through changing the competitive  environment. Firm structure varies by regions. All firms will not benefit from integration to the same degree. In Finland production and population have concentrated regionally during the past decades. It is difficult to assess the effects of integration on the current process of concentration. The impact might be moderate. However, it more plausibly strengthens than weakens the trend of concentration.  Also the dependence of differentiation of production on integration is to some degree ambiguous. It is, nevertheless, possible that integration leads to further differentiation and thus increases the importance of branch specific disturbances. On the other hand, if EMU affects the budget policy, it may also affect the possibilities to equalise income levels between regions through social income transfers. Deeper integration and EMU might also lead to lower and less volatile real interest rates which promote economic growth and development in less favoured regions as well.

Key words: European Monetary Union, regional economics, integration