48. EU:n tavoite 5b- ja 6 -ohjelmat ja maaseudun kehitys Suomessa vuosina 1995-1999

JUKKA-PEKKA KATAJA JA MARTTI PATJAS. 2001. EU:N TAVOITE 5B – JA 6 -OHJELMAT JA MAASEUDUN KEHITYS SUOMESSA VUOSINA 1995-1999. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 48. 48 s. ISBN 952-5299-422, ISSN 1455-4623

TIIVISTELMÄ: Tässä työpaperissa tarkastellaan Euroopan unionin maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) varoin tuettuja tavoite 5b – ja 6 -kehittämistoimia sekä kansallisin varoin tuettuja maaseudun kehittämistoimia vuosina 1995-1999. Lisäksi kuvataan tilastotietoihin pohjautuen maaseutualueilla ja maataloudessa toteutunutta alueja rakennekehitystä samalla tarkastelujaksolla ja arvioidaan maaseudun kehittämistoimien vaikutuksia maaseutualueilla. Väestömuutoksia, työllisyyttä ja maatalouden kehitystä koskevassa tarkastelussa käytetään tavoitealuejaon lisäksi maaseututyyppien mukaista aluejaottelua, jolla on mahdollista kuvata syrjäisen ja harvaan asutun maaseudun kehitystä suhteessa muihin maaseutualueisiin ja kaupunkeihin. Selvityksen keskeisenä johtopäätöksenä on, että taloudellinen kehitys maaseudulla on ollut heikkoa. Toteutetuilla maaseudun kehittämistoimenpiteillä ei ole pystytty ratkaisevasti vaikuttamaan maaseudun rakenneongelmiin. Maaseutualueiden kehitysnäkymät, etenkin syrjäisimpien maaseutualueiden osalta, ovat heikot.

Avainsanat: Maaseutu, tavoiteohjelmat, kehittämishankkeet, rakennekehitys.

JUKKA-PEKKA KATAJA AND MARTTI PATJAS. 2001. EU’S OBJECTIVE 5B AND  6  PROGRAMMES  AND  DEVELOPMENT OF RURAL  AREAS  IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 48. 48 p. ISBN 952-5299-42-2, ISSN 1455-4623

ABSTRACT: This working paper describes Objective 5b and 6 rural development measures co-financed through EAGGF and similar national development measures implemented during the program period 1995-1999. At the same time, the study evaluates regional and structural development (population, employment) of the rural areas in Finland based on administrative statistic data and also assesses the significance of the rural projects for this development. In addition to describing rural development according to different objective areas also classification of different rural types in Finland is used in order to describe differences between remote rural areas, other rural areas and urban areas. The main conclusion of this study is that economic development of the rural areas in Finland has been relatively weak during the evaluation period. The rural development projects implemented have not had enough positive effects on the structural problems of the rural areas in Finland. The outlook of these rural areas, especially remote rural areas, is rather gloomy.

Key words: Rural, objective programmes, development projects, structural development.