95. Etsikkoaika. Metsäsektorin tulevaisuus Suomessa – selvitys asiantuntijanäkemyksistä

Toivonen, Ritva. & Enroth, Raija-Riitta. 2007. ETSIKKOAIKA: METSÄSEKTORIN TULEVAISUUS SUOMESSA – SELVITYS ASIANTUNTIJANÄKEMYKSISTÄ. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 95. 18 s. ISBN 978-952-5594-54-6 (NID), ISBN 978-952-5594-55-3 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

Tiivistelmä: Sekä maailmantaloudessa että suomalaisessa yhteiskunnassa on menossa monia ja suuria muutoksia, joiden tuomiin haasteisiin metsäsektorin olisi pystyttävä nopeasti reagoimaan. Selvityksessä luodataan 115 asiantuntijan näkemyksiä suomalaisen yhteiskunnan ja metsäsektorin muutoksista vuoteen 2015. Keskeisenä muutosvoimana asiantuntijat pitävät globalisaatiota, joka kiristää kilpailua. Suomessa kuluttajat ikääntyvät, kaupungistuvat sekä etääntyvät luonnosta, mikä heijastuu metsäsektorillekin. Globalisaation ja yhteiskunnan murroksen pelätään heikentävän Suomessa sijaitsevan metsäsektorin kilpailukykyä. Metsäsektorin kehittämiseksi peräänkuulutetaan voimakkaita ja kiireellisiä toimia, sillä alan tulevaisuuden arvioidaan ratkaistavan nyt tehtävillä valinnoilla. Uutta kasvua asiantuntijat arvelivat löytyvän lähinnä bioenergia-alan voimakkaasta laajentumisesta. Perinteisessä metsäteollisuudessa olisi monen vastaajan mielestä lisättävä asiakaslähtöisyyttä ja kehitettävä aidosti uusia tuotteita ja toimintamalleja. Yhteistyö teollisuuden eri toimialojen kanssa sai kannatusta. Metsätaloudessa merkittävänä haasteena monet vastaajat pitivät muuttuvan metsänomistajakunnan tarpeisiin sopivien palveluiden ja yleensä puun tarjontaa ylläpitävien toimien kehittämistä. Suomalaisen metsäsektorin nähtiin myös tarvitsevan uutta ja positiivista, yhteiskunnan muutoksiin vastaavaa imagoa.

Asiasanat: Metsäteollisuus, metsätalous, tulevaisuus, politiikkatoimet 
 
Toivonen, Ritva & Enroth, Raija-Riitta. 2007. THE CHALLENGE AND THE SOLUTION: THE FUTURE OF THE FINNISH FOREST SECTOR TILL 2015 – EXPERT VIEWS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 95. p. 18. ISBN 978-952-5594-54-6 (NID), ISBN 978-952-5594-55-3 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstract: A significant process of change is remodelling the Finnish society and the forestry sector. The study describes opinions of 115 Finnish experts regarding the future development of the society as a whole and the forestry sector in Finland till 2015. The interviewed forestry sector experts commonly share the opinion that the change is largely caused by globalization. In Finland, the consumers will become increasingly aged and urbanized. In general, globalization is seen more as a threat than a possibility to the competitiveness of forest industry and forestry in Finland. Therefore, many experts underline the need for fast major actions for developing the forestry sector in Finland to better serve the needs of the future society. New growth may be provided within the bio-energy sector, while the traditional forest industry was seen to be in need for truly new products and operational modes. Cooperation between industrial sectors was seen beneficial. In forestry, a challenging issue is, according to experts, maintaining the interest in forestry among the group of the increasingly heterogeneous private forest owners. Several experts also underlined that the Finnish forest sector needs a more fresh public image.

Key words: forest industry, forestry, future, policy measures