128. Elintarviketuotannon rakenteen keskittyminen ja politiikat

Tapani Yrjölä. 2010. ELINTARVIKETUOTANNON RAKENTEEN KESKITTYMINEN JA POLITIIKAT. PTT työpapereita 128. 18 s. ISBN 978-952-224-064-4 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää maatalouden ja elintarviketeollisuuden alueellisessa sijoittumisessa tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Tässä käytetään jakauman tasaisuutta kuvaavia menetelmiä, kuten Lorensin käyriä ja Ginikertoimia. Globalisaation myötä monien teollisuustuotteiden tuotanto on maailmanlaajuisesti keskittynyt selkeästi. Elintarviketeollisuuden tuotanto on keskittynyt selvästi muuta teollisuustuotantoa vähemmän. Maataloustuotanto puolestaan on jopa hajautunut maiden välillä. Maiden sisällä maataloustuotannossakin on kuitenkin tapahtunut alueellista keskittymistä. Elintarviketeollisuus ei keskity muun teollisuustuotannon tapaan, eikä teollisuustuotannon alueellisessa rakenteessa politiikkamuutosten seurauksena tapahtuneista muutoksia voida vetää johtopäätöksiä maa- ja elintarviketalouden vastaavista muutoksista. Erityisesti Suomessa tuotannon sijoittumiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin politiikkamuutokset. Yksittäisten politiikkamuutosten vaikutukset tuotannon sijoittumiseen jäävätkin melko vähäisiksi.

Asiasanat: maatalous, elintarviketeollisuus, keskittyminen, Gini-kerroin 
 
Tapani Yrjölä. 2010. REGIONAL CONCENTRATION OF FOOD PRODUCTION AND POLICIES. PTT Working Papers 128. 18 p. ISBN 978-952-224-064-4 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: Aim of this study is to clarify changes in  regional concentration of food production and reasons behind the possible changes. Different measures of inequality in distribution, like Lorenz curves and Gini coefficients, are applied to study changes in regional concentration of production. Globalisation has substantially facilitated concentration of most branches of industrial production. In contrast, the food industry has concentrated in a substantially slower pace. Agricultural production, on its behalf, has not concentrated among countries. On the country level regional concentration of agricultural production has occurred in most countries. Food industry does not concentrate between countries as strongly as other industries. Therefore, no conclusions with respect to changes in regional structure of agricultural and food production can be drawn from respective changes in other industries as a consequence of policy changes. However, not only policies but also market mechanisms, professional skills, limitations of climate and other circumstantial factors as well as population structure have influenced concentration of regional structure of agricultural and food production.

Keywords: agriculture, food industry, concentration, Gini coefficient