172. Elintarviketalouden kilpailukyky Puolassa ja Unkarissa

MÄKIMATTILA, Mikko. 2000. ELINTARVIKETALOUDEN KILPAILUKYKY PUOLASSA JA UNKARISSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 172, 126 s. ISBN 952-5299-26-0, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimus tarkastelee kahden merkittävän EU:n jäsenhakijamaan, Puolan ja Unkarin, elintarviketalouksia ja niiden kilpailukykyä. Yksityiskohtaisimmin tarkastellaan Suomelle keskeisen tärkeitä tuotannonaloja: vilja-, maito- ja lihasektoria. Tutkimuksessa Porterin timantti –mallin avulla käsitellään kilpailukyvyn perustekijöitä ja niiden keskinäistä dynamiikkaa. Lisäksi SCP–mallia hyödynnetään jäsentämään markkinoiden rakenteen ja yritysten toiminnan vaikutusta niiden tuloksellisuuteen ja kilpailukykyyn. Elintarvikeyritysten toimintaympäristöllä havaittiin olevan huomattava merkitys niiden kilpailukykyyn markkinoilla. Eräs keskeisin kilpailukykyä heikentävä tekijä on maiden instituutioiden kehittymättömyys. Elintarviketeollisuuden heikon kannattavuuden taustalla on lisäksi huono tuottavuus, joka johtuu lähinnä tuotantokapasiteetin alhaisesta käyttöasteesta. Ongelma on suurin alhaisen jalostusasteen alatoimialoilla, kuten mylly-, meijeri- ja teurastamoteollisuudessa. Ulkomaisen omistuksen merkitys maiden elintarviketeollisuudessa lisääntyy. Tämä parantaa sektorin kilpailukykyä nopeammin kuin jos se kehittyisi ainoastaan pääomapulasta kärsivän kotimaisen teollisuuden turvin. Puolan ja Unkarin EU-jäsenyys ja sen mukanaan tuomat tulonsiirrot näiden maiden elintarviketalouteen lisäävät elintarvikkeiden tuotantoa ja kysyntää. Tämä sekä avaa mahdollisuuksia että luo uhkia suomalaiselle elintarviketuotannolle niin suoraan kuin myös välillisesti kolmansien maiden kautta.

Avainsanat: EU:n laajentuminen, elintarviketeollisuus, kilpailukyky, Puola, Unkari

MÄKIMATTILA, Mikko. 2000. COMPETITIVENESS OF POLISH AND HUNGARIAN FOOD ECONOMIES. Pellervo Economic Research Institute Reports No 172, 126 p. ISBN 952-5299-26-0, ISSN 1456-3215.

Abstract: Food economies and their competitiveness in two important EU candidate countries, Poland and Hungary, are examined. Essential sub-sectors for Finnish food economy, grain, dairy, and meat, are investigated more thoroughly. Porter’s diamond ?model is used to elaborate the factors and dynamics of competitive advantage. SCP?model is applied to explore competitiveness and performance of firms by the means of structure and conduct. The market environment has an significant importance for the competitiveness of food companies. One of the most important factors decreasing the competitiveness are underdeveloped institutions in these countries. In addition, the poor profitability of food industries is due to weak productivity, which is caused by the low utilisation of production capacity. This is a problem especially in low value added sub-sectors as milling, dairy, and slaughtering. Foreign ownership in Polish and Hungarian food industries is increasing. It enhances the competitiveness of food sector in both countries faster than their domestic industries that are lacking the required capi-tal base. Membership of the European union and new income transfers into Polish and Hungarian food economies resulted by it, will increase the production and consumption of food products in these countries. This will both open possibilities and create threats for Finnish food production directly as well as indirectly.

Keywords: EUs enlargement, food industry, competitiveness, Poland, Hungary