211. Bioenergiaa metsistä ja pelloilta – Viljelijöiden suhtautuminen bioenergiaraaka-aineiden tuotantoon ja tarjontaan sekä bioenergiayrittäjyyteen

LATVALA, Terhi – JÄRVINEN, Erno – SILVENNOINEN, Harri. 2006. BIOENERGIAA PELLOLTA –MAA- JA METSÄTILAN OMISTAJIEN HALUKKUUS VILJELLÄ PELTOBIOMASSAA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro. 88, 39 s. ISBN 978-952-5594-38-6 (PAP), ISBN 978-952-5594-39-4 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa selvitetään peltoa omistavien suomalaisten metsänomistajien kiinnostusta pelloilla kasvatettavien energiakasvien tuotantoon. Tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä syksyllä 2005. Tämän tutkimuksen tulokset perustuvat 438 peltoa omistavan metsänomistajan vastauksiin. Yksi vastaaja kymmenestä aikoo viljellä energiakasveja pelloillaan. Epävarmojen osuus on kuitenkin suuri. Energiakasvien viljely kiinnostaa eniten maa- ja metsätalousyrittäjiä, alle 40-vuotiaita ja miespuolisia vastaajia. Selvästi suurempi osuus vastaajista (lähes 40 prosenttia) olisi halukas antamaan peltonsa vuokralle. Asenneväittämien perusteella energiakasvien viljelyä pidetään mielekkäänä ja periaatteessa kannatettavana. Asenteet ovat yleisesti hyvin myönteiset peltobiomassan tuotantoon. Taloudellisen kannattavuuden uskotaan paranevan tulevaisuudessa. Kaikkiaan vastaajat ovat enemmän kiinnostuneita ruohovartisten energiakasvien kuin puuvartisten energiakasvien viljelystä. Peltoja ei haluta laittaa lyhytkiertopuun tuotantoon.

Avainsanat: peltobiomassa, energiakasvit, Suomi 

LATVALA, Terhi – JÄRVINEN, Erno – SILVENNOINEN, Harri. 2006. BIOENERGY FROM THE FIELDS – THE WILLINGNESS OF LAND AND FOREST OWNERS TO CULTIVATE ENERGY BIOMASS IN THE FIELDS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 88. 39 p. ISBN 978-952-5594-38-6 (PAP), ISBN 978-952-5594-39-4 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

ABSTRACT: Forest owners’ willingness to cultivate energy plants are examined in this study. The study is based on a mail survey. The data of the study consists of the responses of Finnish private forest owners owning also field. The results are based on the answers of 438 respondents. According to the study, every tenth respondent plans to cultivate energy plants in the future. The uncertainty is, however, high: almost half of the respondents did not have any opinion. Respondents, who are farmer and forest entrepreneurs, less than 40 years old, and male, were most interested in the cultivation of energy plants. In general, respondents consider the cultivation of energy plants meaningful. The profitability of the cultivation of energy plants is also expected to improve in the future. The respondents were found to be more interested in the cultivation of grass-stemmed energy plants than in the cultivation of wood-stemmed energy plants. Forest owners are not very interested in utilising fields for short rotation forestry.

Key words: field biomass, energy plants, Finland