Hiilinieluista lisätuloa metsänomistajille

Puuntuotannon ohella suomalaisilla metsänomistajilla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toteuttamisessa. Metsien taloudellisen arvon varmistaminen, hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen vaativat monipuolisia ratkaisuja, joissa yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa.

Kirjoittaja on PTT:n metsäekonomisti Olli Korhonen 

Puuntuotannon ohella suomalaisilla metsänomistajilla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toteuttamisessa. Metsien taloudellisen arvon varmistaminen, hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen vaativat monipuolisia ratkaisuja, joissa yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa.

Viime aikoina hiilikompensaatioista on tullut yhä tunnetumpia. Kompensaatioita ostamalla yritykset ja kuluttajat voivat vapaaehtoisesti vähentää päästöjä rahoittamalla hankkeita, jotka eivät muuten toteutuisi. Maailmalla on esimerkkejä lukuisista kompensaatioita tarjoavista toimijoista, joiden hankkeet kohdistuvat usein kehittyviin maihin. Myös Suomessa toiminta on yleistymässä.

Metsien asema kompensaatiomarkkinalla on olennainen etenkin niiden hiilensidontakyvyn takia. Metsiin sitoutuneen hiilen määrää voidaan kasvattaa eri tavoin. Metsäpinta-alan tai kasvun lisääminen kasvattaa hiilinieluja, hakkuiden vähentäminen lisää hiilivarastoa. Tutkimus tuottaa jatkuvasti uutta tietoa parannetuista metsänhoitomenetelmistä, joilla voidaan edistää metsien kasvua ja hiilen sitomista.

Ensisijaisesti kuitenkin tarvitaan metsänomistajia, joille kompensaatiohankkeiden toteuttaminen on houkuttelevaa. Tämä riippuu luonnollisesti omistamisen tavoitteista. Tutkimusten mukaan metsänomistajien halukkuuteen osallistua hankkeisiin vaikuttavat esimerkiksi sopimuksen kesto ja sen ehdot, hanketyyppi sekä korvaus. Jos toimet edellyttävät hakkuiden viivästyttämistä, tulisi korvauksen kattaa vähintään kustannukset ja menetetyt hakkuutulot.

Hakkuista pidättäytymisen lisäksi kompensaatiomarkkinoilla on tarjolla metsänhoidollisia toimenpiteitä, joilla metsien sekä hiilinielujen kasvua voidaan tehostaa ja metsänomistajien tulovirtoja monipuolistaa. Metsätalouden ulkopuolella olevien heikkotuottoisten alueiden metsittäminen voisi tuottaa hyötyä alueesta, joka oli aiemmin taloudellisesti vähäarvoinen. Kivennäis- ja turvemailla lannoitusta käyttämällä pystytään nopeuttamaan metsien kasvua, mikä kiihdyttäisi hiilen sitomista ja aikaistaisi hakkuutuloja.

Kasvua edistävistä metsänhoitotoimista voisivat hyötyä metsänomistajan lisäksi ilmasto ja puuntuotanto. Monelle metsänomistajalle puunmyyntitulot ovat tulevaisuudessakin olennainen ansaintakeino. Kompensaatiopalveluiden tuottaminen omissa metsissä voisi kuitenkin monipuolistaa metsänomistajien tuottomahdollisuuksia. Samalla kotimaisten hankkeiden rahoitus sekä hyödyt jäisivät Suomeen

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 21.12.2020