Vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoille, työllisyyteen ja ammattirakenteeseen

Tausta: Vihreä siirtymä vaikuttaa ammattirakenteeseen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Vihreästä siirtymästä on tehty aiemmin tutkimuksia ja selvityksiä, mutta ne kohdistuvat pääasiassa toimialoihin. Ammatteihin ja ammattirakenteeseen kohdistuvia muutoksia ei ole Suomessa aiemmin tarkasteltu.

Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vihreän siirtymän vaikutuksia ammatteihin ja ammattirakenteeseen Suomessa. Keskeisenä tavoitteena on luokitella ja määrittää niin sanotut vihreät ammatit, ja arvioida kuinka suuri osuus työllisistä työskentelee näissä ammateissa. Tutkimuksessa myös tunnistetaan vihreän siirtymän ja muiden megatrendien vaikutuskanavat työmarkkinoille. Laadullisen analyysin ja kirjallisuuden pohjalta tunnistetaan keskeiset toimialat, joihin vihreä siirtymä vaikuttaa.

Tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri menetelmiä, kuten aiempia tutkimuksia ja selvityksiä, Tilastokeskuksen avoimia tilastoja, yhdysvaltalaista O*NET-aineistoa sekä laadullisia menetelmiä (kysely ja haastattelut).

Lisätietoja

Hankkeen muut tutkijat:

Veera Holappa, Matti Valonen, Mikko Valtakari (MDI), Kaisa Lähteenmäki-Smith (MDI), Janne Sinerma (MDI)