TUIMA – Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa

Hankkeessa käytetään tuuppauskeinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi maankäyttösektorilla. Tuuppaus (englanniksi ’nudge’) on käyttäytymistieteelliseen tietoon perustuva muutos tavassa, jolla eri vaihtoehdot esitetään päätöksentekotilanteissa. Tekemällä joistakin vaihtoehdoista helpompia, ajankohtaisempia ja houkuttelevampia, voidaan ihmisiä tuupata valitsemaan niitä ilman, että heidän valinnanvapauttaan rajoitetaan.

Hankkeessa kohteena ovat maanomistajat, joiden valinnat vaikuttavat maankäytöstä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Maa- ja metsätalouden maankäyttöä tarkastellaan laajasti, mutta pääpaino on turvemaissa, koska niiden maaperät ovat merkittävä kasvihuonekaasujen lähde Suomessa. Tuima-hanke on monitieteinen ja ilmiöpohjainen, jossa luonnontieteiden, psykologian, taloustieteen, oikeustieteen ja liiketaloustieteen johtamisen asiantuntijat tuottavat yhteistyössä tietoa ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hankkeen pääyhteistyökumppani on CLIMATE NUDGE STN -konsortio, jossa kehitetään tuuppauksia turvemaiden metsänomistajien ilmastotoimien edistämiseksi.

Miten voidaan hillitä maankäyttösektorin ilmastopäästöjä ja kasvattaa nieluja kehittämällä sosiaalisesti kestäviä ja kustannustehokkaita tuuppauksia?

Vastauksen selvittämiseksi 1) maanomistajien suhtautumista ilmastomuutokseen ja tuuppaukseen ohjauskeinona kartoitetaan aikaisempien aineistojen ja kyselytutkimusten avulla. 2) Luodaan toteuttamiskehikko tuuppauksille tutkijoiden ja asiaankuuluvien kohderyhmien yhteistyönä. 3) Mallinnetaan perinteisiä ohjauskeinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja hiilinielujen kasvussa sekä verrataan tuuppaustoimia ja mallinnettuja ohjauskeinoja sekä niiden oikeudellisia reunaehtoja ja legitimiteettiä. 4) Arvioidaan tuuppausten tehokkuutta ja vaikutuksia asianomaisten sidosryhmien kanssa kyselytutkimusten ja pilotin perusteella. 5) Tunnistetaan alueet, joissa tuuppaamisella saadaan kustannustehokkaasti lisättyä hiilinieluja tai vähennettyä kasvihuonekaasupäästöjä. 6) Kartoitetaan keinoja vastuullisen johtamisen aktiiviseksi hyödyntämiseksi tuuppausten edistämisessä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Climate Nudgen sivuilla lisää tietoa tuuppauksista

Ilmastotuuppausten verkkosivut

Hanke maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Hankesivulle

Hankkeen julkaisuja

Tavoitteet

Vähennetään maankäytön hiili- sekä muita kasvihuonekaasupäästöjä

Vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja

Vahvistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä