Kokonaiskuva maaseudun taloudesta ja sen merkityksestä elinvoimalle ja huoltovarmuudelle (RURAL-ECON)

Maaseutuun kohdistuu monia odotuksia. Maaseudun talouteen kytkeytyviä ja vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltu usein, mutta kokonaiskuva puuttuu maaseudun taloudesta ja huoltovarmuuskriittisten toimialojen roolista osana kuntien elinvoimaa.

RURAL-ECON tutkimushanke muodostaa kokonaiskuvan maaseudun taloudesta ja sen rakennuspalikoista sekä siihen kytkeytyvistä rakenteista, toiminnoista ja toimijoista. Lisäksi tutkimushankkeen tavoitteena on tarkastella kuntien elinvoiman merkitystä kansalliselle huoltovarmuudelle.

Hankkeessa maaseudun talouden kokonaiskuva muodostetaan rekisteriaineistojen ja tilastojen monipuolisten analyysien, kuntapäättäjäkyselyn ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. Erityisesti hanke tarkastelee maaseutumaisten kuntien julkista taloutta, tunnistaa erityisesti maaseudulla toimivia yrityksiä ja selvittää maaseudun väestörakennetta sekä väestön työssäkäyntiä ja pendelöintiä maaseudun ja kaupunkien välillä. Hankkeessa tunnistetaan myös maaseudun tulevaisuudennäkymien vaikutusta Suomen huoltovarmuuteen.

Hankkeessa käytetään Syken kaupunki-maaseutuluokitusta mahdollistaen tarkan, hallintorajoista riippumattoman, maaseudun yritysten ja väestön rakenteiden tunnistamisen. Hankkeessa tuotetaan tietoa erityisesti talouden päätöksentekijöille sekä valtakunnallisella, alueellisella että paikallisella tasolla maaseutumaisten elinvoiman ja tulevaisuuden menestymisen tekijöiden kehittämistä varten.