Arvionti Suomen CAP-suunnitelman käytössä olevien maatalouden riskienhallintavälineiden toimivuudesta

Taustaa

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) vuosille 2023–2027 rakentuu kymmenen päätavoitteen ympärille. Riskienhallinta on CAP-suunnitelmassa 2023–2027 integroitu koko CAP-suunnitelman logiikkaan. CAP-suunnitelma sisältää yleiskuvauksen interventioista, joilla pyritään varmistamaan johdonmukainen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa maatalouden riskienhallintaan. Arviointi kohdistuu CAP-suunnitelman maatalouden riskienhallintaan liittyvien toimenpiteiden toimivuuden ja toteutustavan arviointiin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa arviointi CAP-suunnitelman riskienhallintaan liittyvien toimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Arvioinnissa selvitetään ja analysoidaan, miten hyvin CAP-suunnitelmassa kuvattu strategia kunkin tunnistetun riskin hallitsemiseen on onnistunut. Arviointi toteutetaan Suomen CAP-suunnitelman arviointisuunnitelman pohjalta ja perustuen CAP-suunnitelman interventiologiikan mukaisiin toimenpiteisiin. Arvioinnin tulosten ja päätelmien pohjalta laaditaan suositukset, joita voidaan hyödyntää CAP-suunnitelman riskienhallinnan toimenpiteiden kehittämisessä ja tulevien toimenpiteiden suunnittelussa sekä CAP-suunnitelman EU-raportoinnissa.

Arvioinnissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten ja missä määrin CAP-suunnitelman toimenpiteisiin integroitu riskienhallintanäkökulma on edistänyt maataloussektorin kykyä estää riskien toteutumista tai selvitä toteutuneista riskeistä? Tarkastelu perustuu siihen, mitä asetuksen (EU) 2021/2115 art. 109 kohdan 2 2024 alakohdan f nojalla on CAP-suunnitelmassa kuvattu.
  • Mitkä riskit jäävät havaitsematta tai niihin kohdistetut toimet eivät ole riittäviä riskin hallitsemiseksi?

Hankkeen muut tutkijat PTT:ssä: Kirsi Noro, Mauri Yli-Liipola, Sari Forsman-Hugg