Arviointi CAP:n vaikuttavuudesta tuottajien aseman parantamiseksi

Taustaa

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) vuosille 2023–2027 rakentuu kymmenen päätavoitteen ympärille. Nämä tavoitteet toimivat kunkin EU-maan CAP-strategiasuunnitelman perustana. Yksi erityistavoitteista liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/2115 erityistavoitteeseen 3: Viljelijöiden aseman parantaminen arvoketjussa. Tämä tavoite keskittyy vahvistamaan viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa useilla eri toimenpiteillä. Vaikuttavuustavoitteena on, että viljelijöiden tuotteistaan saama lisäarvo kasvaa yhteistyön lisääntymisen kautta.

Tavoitteet

Suomen CAP-suunnitelman 2023–2027 toteutus edellyttää tulosten ja vaikutusten arviointia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa arviointi CAP-suunnitelman tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta tuottajien aseman parantamiseksi arvoketjussa. Arviointi toteutetaan Suomen CAP-suunnitelman arviointisuunnitelman pohjalta ja perustuen CAP-suunnitelman interventiologiikan mukaisiin toimenpiteisiin.

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti seuraavia arviointikysymyksiä:

  • Missä määrin tuottajaorganisaatioiden, tuottajaryhmien tai yhteistyötoimenpiteiden kautta toimivien viljelijöiden arvonlisää on voitu kasvattaa?
  • Missä määrin CAP-suunnitelman toimenpitein on edistetty maatilojen osallistumista YMP:stä tuettuihin tuottajaryhmiin ja tuottajaorganisaatioihin tai uusien perustamiseen?
  • Missä määrin CAP-suunnitelman toimenpitein on lisätty yhteistyön lisääntymistä? 
  • Missä määrin CAP-suunnitelman toimenpitein on edistetty laatujärjestelmiä (nimisuojatuotteet ja kansalliset laatujärjestelmät) ja uusien hakijaryhmittymien lisääntymistä?

Hankkeen muut tutkijat PTT:ssä: Raija Heimonen, Päivi Kujala, Mauri Yli-Liipola