Välinpitämättömät kuluttajat?

Biotalouden menestyksen kannalta keskeistä on se, että kuluttajat valitsevat biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita mieluummin kuin fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Tuotteen paremmuus voi syntyä esimerkiksi sen laadusta, hinnasta, saatavuudesta tai ympäristöystävällisyydestä, tai kaikkien näiden yhdistelmästä.

Biotalouden menestyksen kannalta keskeistä on se, että kuluttajat valitsevat biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita mieluummin kuin fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Tuotteen paremmuus voi syntyä esimerkiksi sen laadusta, hinnasta, saatavuudesta tai ympäristöystävällisyydestä, tai kaikkien näiden yhdistelmästä.

Pellervon taloustutkimus PTT:ssa tehtiin keväällä osana valtioneuvoston rahoittamaa hanketta biotalouteen liittyvä kysely noin 4000:lle suomalaiselle. Tavoitteena oli arvioida mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten kiinnostukseen ostaa biotaloustuotteiksi katsottuja tuotteita tai mitkä tekijät rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan hankkia niitä. Kysymyksiä esitettiin muun muassa biopolttoaineisiin ja uusiutuvista raaka-aineista tuotettuun energiaan liittyen.

Hyvin suuri osa vastaajista piti tärkeinä kotimaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä – asioita, jotka yleensä liitetään biotalouteen. Biotalouden menestyksen kannalta keskeistä on se, näkyvätkö ihmisten positiiviset asenteet myös heidän todellisessa käyttäytymisessään. Tutkimus on kesken, mutta ensimmäisenä havaintona voidaan jo sanoa, että ihmisten myönteiset asenteet ja heidän todellinen käyttäytymisensä eivät tunnu täysin kohtaavan.

Vastaajien kotiinsa valitsemista sähkösopimuksista kysyttäessä selvisi, että vain pieni osa ihmisistä oli tehnyt tietoisen valinnan energiantuotantotavan suhteen eikä monilla vastaajista ollut selvää käsitystä siitä minkälaista energiaa oli itselleen tilannut. Näin siitäkin huolimatta, että huomattava osa vastaajista piti tärkeänä uusiutuvien energiamuotojen kuten aurinkoenergian, metsähakkeen tai tuulivoiman käyttöä tulevaisuuden energiantuotannossa, ja moni myös arvioi ympäristöystävällisyyden olevan tärkeä kriteeri omissa ostopäätöksissään. Ovatko kuluttajat siis positiivisista asenteistaan huolimatta välinpitämättömiä?

Asenteiden ja käytännön toiminnan kohtaamattomuuteen on useita syitä. Tieto uudenlaisten tuotteiden sopivuudesta voi olla puutteellista ja asian selvittäminen voi tuntua turhan vaivalloiselta. PTT:n kyselyn mukaan monille vastaajista epäselvää oli esimerkiksi se, sopivatko biopolttoaineet heidän autoihinsa.

Vakiintuneiden käytösmallien muuttaminen on vaikeaa. Jotkut kuluttajista lähtevät innokkaasti kokeilemaan uudenlaisia tuotteita tai toimintamalleja, mutta monille muutokset ovat vaikeita tai he suhtautuvat muutoksiin välinpitämättömästi. Jotta käyttäytyminen muuttuisi, tuotteiden olisi oltava paitsi hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä, myös ilman suurempaa vaivannäköä saavutettavissa. Pelkkä tuotteiden positiivinen imago ei riitä kysynnän kasvattamiseen.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 6.6.2016