Tutkimus: Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu lisää työttömien opiskelua ja työllisyyttä

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu (OMO) näyttäytyy toimivana instrumenttina tuloksellisuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta. Tutkimuksen mukaan OMO lisää työttömien opiskelua ja siihen osallistuneiden työllisyyttä, mutta myös syrjäyttää opiskelua opintotuella.

Arvio ilmenee 2.5.2024 julkaistusta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamasta tutkimuksesta ”Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen ja jatkuvan oppimisen väylänä”. Owal Group Oy:n ja Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttamassa tutkimuksessa on tarkasteltu työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun (OMO) toimivuutta prosessina, sitä kuinka hyvin se täyttää tehtävänsä, tuoko se lisäarvoa osaamisen kehittämisen ekosysteemissä ja onko se tarkoituksenmukainen osa työvoima- ja koulutuspalvelujärjestelmää.

OMOn rooli tulisi huomioida TE-palvelujen uudistuksen yhteydessä

OMOn rooli osana palvelu- ja etuusjärjestelmän kokonaisuutta on epäselvä: OMOn toimeenpanossa on eroja alueiden välillä, sillä päätöksenteossa korostuvat päätöksiä tekevien asiantuntemus ja harkintavallan käyttö. Lisäksi OMOn roolin havaitaan muuttuneen OMOn olemassaolon aikana tehtyjen lainsäädäntömuutosten, kuten työnhakuvelvoitteen mukaantulon myötä.

Tutkimuksessa laadittujen suositusten perusteella TE-palvelujen uudistuksen aikana vuosina 2025–2026 uusien TE-palvelujen järjestäjien toimeenpaneman työnhakuvelvoitteen vaikutuksia OMO-opiskeluun tulisi seurata ja analysoida. OMOn kaltaisten etuuksien hyödyntämisessä on tärkeää varmistaa tulevien järjestäjien osaaminen TE-palveluiden siirtyessä kuntien vastuulle ja OMO tulisikin sisällyttää osaksi tulevien järjestäjien osaamisen kehittämisen palvelukokonaisuutta.

OMOn ikärajaa tulisi arvioida uudelleen ja mahdollisesti nostaa nykyisestä 25 ikävuodesta syrjäyttämisvaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi OMOa tulisi jatkossa markkinoida ja kohdentaa nykyistä tehokkaammin esimerkiksi niille, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Koko raportti täällä: https://tietokayttoon.fi/-/194055633/tutkimus-omaehtoisten-opintojen-tukeminen-tyottomyysetuudella-lisaa-tyottomien-opiskelua-ja-tyollisyytta

Lisätietoja

Senior Partner Olli Oosi, Owal Group, p. 050 530 4737, olli@owalgroup.com
Seniorikonsultti Taru Aihinen Owal Group Oy, taru@owalgroup.com
Ekonomisti Juho Alasalmi Pellervon Taloustutkimus PTT, juho.alasalmi@ptt.fi
Vanhempi ekonomisti Henna Busk Pellervon Taloustutkimus PTT, henna.busk@ptt.fi