Tiedote: Väestön ikääntyminen luo tarpeita uusille asumisen malleille ja palveluille

Kun väestö ikääntyy, syntyy runsaasti tarpeita uusille asumisen palveluille ja asumisratkaisuille. Pellervon taloustutkimuksen ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen selvityksen mukaan tarvetta olisi muun muassa henkilökohtaiselle palveluohjaukselle, ikääntyville kohdennetuille sijoitus- ja vakuutusmuodoille ja uusille asumisen ja palvelut yhdistäville malleille.

”Asumisella on erittäin suuri merkitys ikääntyneiden hyvinvointiin ja koettuun elämänlaatuun. Haasteena kuitenkin on, miten asumisvaihtoehtojen ja -palveluiden tarjonta vastaisi paremmin moninaisen ikääntyneiden joukon tarpeisiin”, tiivistävät yliopistonlehtorit Minna Kaarakainen ja Katri Koistinen Helsingin yliopistosta.

Vaikka ikääntyneille on jo nykyään tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja ja palveluita, on tarvetta edelleen kehittää uusia ratkaisuja, jotka huomioivat ikääntyneiden kokeman yksinäisyyden ja turvattomuuden. Erityisesti ikääntyneiden hyvinvointia edistämään tarvitaan uusia malleja, jollainen voisi olla esimerkiksi hollantilaisen Humanitas-säätiön yhteisöllinen malli.

Suomessa tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Ikääntyvän ja hänen lähipiirinsä kannalta olisi tärkeää riittävän varhain kartoittaa vaihtoehtoja ja keskustella asumis- ja palvelutoiveista. Ikääntyvien valintojen tukemiseksi pitäisi tiedottamista eri vaihtoehdoista tehostaa ja yhdenmukaistaa. Lisäksi tarvitaan henkilökohtaista palveluohjausta sekä tietoa, miten yhdistää julkinen turva ja yksityinen varallisuus.

”Esimerkiksi omistusasumiseen kiinnittyminen voi johtaa tilanteeseen, joissa ikääntyvän asuminen ei vastaa hänen toiveitaan eikä tarpeitaan. Toisaalta myyntitulojen sijoittaminen ikääntyneen tarpeet huomioiden on hankalaa”, sanoo Kelan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen.

Markkinoille tarvittaisiinkin uusia turvallisia, ikääntyneille kohdennettuja sijoittamisen muotoja, joiden avulla säästöjä voisi käyttää joustavasti. Suomessa ei myöskään tällä hetkellä ole tarjolla vakuutustuotetta, jolla voisi varautua hoivan kustannuksiin, eikä elinikäisen toimeentulon turvaavia vakuutustuotteita. Poliittisten päättäjien ja vakuutusalan tulisikin kartoittaa, miten varautumista ikääntymisen aiheuttamiin kuluihin voitaisiin vakuutuksilla helpottaa.

Selvityksessä on tarkasteltu ikääntyvien varallisuutta, asumista, palveluita ja niiden rahoitusta mm. tilastotietojen ja tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi on luotu esimerkkien avulla katsaus erilaisiin asumis- ja palvelumalleihin. Finanssialan keskusliitto on tukenut selvityksen tekemistä. Koko selvitys Näkökulmia ikääntyvien asumiseen ja sen rahoitukseen, PTT Työpapereita 186, on luettavissa PTT:n verkkosivuilta täällä.

Lisätietoja:
Minna Kaarakainen, yliopistonlehtori, Kuluttajatutkimuskeskus. p. 050 5744 732 minna.kaarakainen@helsinki.fi