Tiedote: Mies saa osakkuuden naista useammin – perheellisyys, koulutus tai alan naisvaltaisuus eivät selitä sukupuolieroa

Tutkimus yrityksen osakkuuden saaneista työntekijöistä:

Mies saa osakkuuden naista useammin – perheellisyys, koulutus tai alan naisvaltaisuus eivät selitä sukupuolieroa

Millaiset työntekijät saavat tyypillisesti osakkuuden yrityksistä? Tätä kysymystä selvittää Pellervon taloustutkimus PTT:n laatima ja Akava Worksin tilaama tuore tutkimus. Sen mukaan osakkuuden saavat useammin korkeasti koulutetut, perheelliset, hieman alle 40-vuotiaat miehet. Sukupuolten välistä eroa eivät selitä koulutus, perheellisyys eikä työskentely naisvaltaisilla aloilla.

”Perinteisesti työntekijöitä on pyritty sitouttamaan yrityksiin erilaisilla kannustinjärjestelmillä, kuten palkankorotuksilla, bonuksilla ja työsuhde-eduilla. Kiristyvä kilpailu huippuosaajista on kuitenkin saanut yritykset tarjoamaan myös osakkuuksia ja optioita, joilla sitouttamisen lisäksi voidaan houkutella työntekijöitä yritykseen. Osakkuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on hyvin vähän aiempaa tutkimustietoa”, kertoo PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Tutkimuksessa tarkasteltiin osakeyhtiöihin vuosina 2007–2013 rekrytoituja työntekijöitä. Tarkoituksena oli ekonometrisin menetelmin tutkia, mitkä taustatekijät vaikuttavat työntekijän osakkuuden saamisen todennäköisyyteen rekrytoinnin yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina. Tarkasteluja tehtiin myös erikseen miehille ja naisille. Aineistoina toimivat Tilastokeskuksen FLOWN- ja FOLK-aineistot.

Osakkuuden saaja on korkeasti koulutettu perheellinen nuorehko mies

Osakkuuden saaneet työntekijät ovat ei-osakkuuden saaneisiin verrattuna useammin korkeasti koulutettuja perheellisiä miehiä, keski-iältään hieman alle 40 vuotta. He ovat tulleet töihin yrityksistä, joiden työn tuottavuus on korkea.

”Osakkuuden saaneet ovat useammin töissä palvelualalla, nuorissa ja henkilöstöltään pienissä yrityksissä. Heidän ansio- ja pääomatulonsa ovat selvästi korkeammat verrattuna pelkän palkkatulon varassa oleviin”, Henna Busk kuvailee.

Naisilla osakkuus harvinaisempaa – miksi?

Tutkimuksessa havaittiin, että osakkuus on naisilla harvinaisempaa kuin miehillä. Perhetekijät, koulutus tai työskentely naisvaltaisilla aloilla eivät näytä selittävän tätä eroa.

Sekä miehillä että naisilla osakkuuden saamiseen vaikuttavat myönteisesti ikä, korkea koulutus, perheellisyys, suuremmat tulot ja yrityksen pieni koko. Vain miehillä edeltävän työsuhteen korkea työn tuottavuus lisää osakkuuden saamisen todennäköisyyttä.

Henna Buskin mukaan kysymys sukupuolten eroista tarvitsisi lisäselvityksiä täydentävillä aineistoilla.

”Olisi tärkeää tietää, johtuuko naisten vähäinen osuus osakkuuden saajissa siitä, että heille tarjotaan osakkuuksia harvemmin vai siitä, että he hyväksyvät osakkuustarjouksen harvemmin. Tätä ei aineistosta pysty näkemään. Tieto on oleellinen työuriin ja omistajuuteen liittyvän tasa-arvon kannalta.”

Buskin mukaan on mahdollista, että naisilla osakkuus vaatii enemmän näyttöjä yrittäjyydestä tai parempia arvioita työsuorituksista. Toisaalta aiemmista tutkimuksista tiedetään, että naiset kaihtavat riskejä miehiä enemmän, ja erityisesti kasvuyrityksissä osakkuuteen saattaa liittyä taloudellista riskiä.

Tutkimus Palkkatyö vai osakkuus – ekonometrinen analyysi työntekijöiden osakkuuteen vaikuttavista tekijöistä (Henna Busk, Olli-Pekka Ruuskanen ja Hanna Ojanen) on julkaistu Akava Worksin julkaisusarjassa ja on luettavissa osoitteessa  https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/palkkatyo-vai-osakkuus-ekonometrinen-analyysi-tyontekijoiden-osakkuuteen-vaikuttavista-tekijoista/

Lisätietoja tutkimuksesta:

Henna Busk, 040 164 8136, henna.busk@ptt.fi