Tiedote: Metsissä ylletään ennätystasoille

PTT-ennuste metsäsektori – Metsätalous syksy/2016

Metsissä ylletään ennätystasoille

Metsäteollisuuden lisääntyvä puunkäyttö tulee nojaamaan entistä enemmän kotimaiseen puuhun. Markkinahakkuut yltävät ennätystasoihin. Puukauppa on selvästi vilkastunut jo tämän vuoden alusta erityisesti kuusileimikoissa ja kasvu jatkuu ensi vuonna. Puunhintataso säilyy edelleen vakaana.

Puunkäyttö nousee investointien myötä

Metsäteollisuuden investoinnit ja erityisesti kuusisahatavaran tuotannon kasvu nostavat metsäteollisuuden puun käyttöä vuonna 2016. Myös ensi vuonna kokonaiskäyttö lisääntyy muutamilla prosenteilla uusien tuotantolaitosten käynnistyttyä ja yltää noin 68 miljoonaan kuutiometriin. Puunkäyttö jää kokonaisuudessaan vielä selvästi alle lamaa edeltäneiden huippuvuosien tason, mutta kotimaisen puun käyttö ja hakkuut ylittävät ennätyksiä jo ennustekaudella. Puukaupat ja hakkuut yltävät vuositasolla vastaamaan metsäteollisuuden täysimääräistä lisääntynyttä raaka-ainetarvetta vasta vuonna 2018.

Kuusikauppa vauhdissa jo alkuvuonna

Tämän vuoden tammi-elokuussa puukauppojen määrä on selvästi noussut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vaikka suuri osa viime vuosien metsäteollisuustuotannon kapasiteetin lisäyksistä on tehty kuitupuuta käyttävässä teollisuudessa, määrittelevät tukkimarkkinat edelleen pitkälti leimikoiden tarjontaa. Hakkuiden vilkastuminen ja tulevat investoinnit lisäävät vuoden 2016 pystykauppakertymää, joka nousee 12–15 prosenttia viimevuotista suuremmaksi. Puukaupat kohdistuvat erityisesti kuusitukkileimikoihin ja har-vennuskohteisiin. Ensi vuonna puukauppamäärän kasvu jatkuu edelleen.

Puun nimellisen keskikantohinnan kumulatiivinen kehitys on eriytynyt puulajeittain tämän vuoden alkupuolella. Tammi-elokuussa männyn ja koivun hinnat ovat hieman viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa alemmat, kun taas kuusitukin ja –kuidun hinnat ovat hieman viimevuotista korkeammalla. Puun vuotuinen keskihinta on tänä vuonna kokonaisuudessaan hieman viime vuotta alempi, ja vuonna 2017 muutaman prosentin nousussa.

Metsäalalla muutaman vuoden jatkunut positiivinen vire tulee voimistumaan ennustekaudella jo toteutuneiden ja uusien investointien myötä. Myös mekaanisen metsäteollisuuden vahvistuvat lopputuotemarkkinat lisäävät puun kysyntää. Erityisesti mäntysahatavaran viennin elpyminen vahvistaisi myös mäntyleimikoiden kysyntää ja siten mäntykuidun saantoa.

Koko ennuste luettavissa täällä: http://www.ptt.fi/tutkimushankkeet/uutiset/metsasektori-2016-syksy.html

Lisätietoja:

Puumarkkinat: tutkimusjohtaja Paula Horne, puh. 040 592 6820, s-posti: paula.horne@ptt.fi

Metsätalouden kannattavuus ja metsätilat: metsäekonomisti Emmi Haltia, puh. 040 164 8169, s-posti: emmi.haltia@ptt.fi

Metsähake ja ulkomaiden metsätalous: metsäekonomisti Anna-Kaisa Rämö, puh. 040 164 8061, s-posti: anna-kaisa.ramo@ptt.fi