Tiedote: Digitalisaatio voi virvoittaa Suomen maatalouden ja maaseudun – toimia tarvitaan koko ruokaketjulta ja valtiolta

PTT:n tutkimus maatalouden digitalisaatiosta:

Digitalisaatio voi virvoittaa Suomen maatalouden ja maaseudun – toimia tarvitaan koko ruokaketjulta ja valtiolta

Digitalisaatio on maaseudulle ja maataloussektorille suuri mahdollisuus, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimus. Muutos edellyttää murroksen syvällistä ymmärtämistä ja loikkaa osaamisessa sekä toimintatavoissa. Kehitystä tarvitaan mm. tietoliikenneyhteyksissä, lainsäädännössä ja alustateknologioissa.

”Suomessa maatalouden lähtötilanne on digitalisaation kannalta suotuisa. Ihmisillä on yleisesti hyvät valmiudet, ja digitaaliset palvelumallit sekä standardit kehittyvät. Maatalouden haastavista olosuhteista johtuen älyratkaisuja tarvitaan ja niihin tartutaan”, sanoo PTT:n toimitusjohtaja Iiro Jussila.

Digitalisaatio ei ole maataloudelle vierasta. Esimerkiksi karjataloudessa on vuosikymmeniä käytetty ohjelmistoja ja laitteita muun muassa karjanjalostukseen ja tuotannonohjaukseen. Jussilan mukaan moni maataloustoimija voidaan perustellusti lukea digitalisaation edelläkävijäksi

Tutkimuksen mukaan suuria mahdollisuuksia tarjoaa niin sanottu älykäs maatalous, jossa koneet muuttuvat itseohjautuviksi ja verkottuneiksi. Laiteverkostot tuottavat dataa päätöksentekoa ja tuotannon optimointia varten. Tehokkuus lisääntyy, ja samalla säästetään maaperää ja vähennetään päästöjä. Tarkemman datan avulla voidaan kehittää uusia tuotantomenetelmiä, nopeuttaa kasvinjalostusta ja lisätä viljelyn intensiivisyyttä täsmäviljelyteknologialla.

”Ruokaketjun toimijoiden dataa yhdistämällä luodaan arvoa koko ketjulle kuluttajaa myöten. Teknologia on jo edistänyt kuluttajien tiedonsaantia elintarvikkeiden turvallisuudesta ja alkuperästä”, Jussila sanoo.

Digitalisaatio voi vauhdittaa maataloustuotteiden vientikilpailukykyä, sillä se luo paremmat edellytykset toimijoille, joiden tuotannon laatu ja turvallisuus ovat hyvät ja jotka huolehtivat eläinten ja työvoiman hyvinvoinnista.

Koko maaseudun tulevaisuuden kannalta digitalisaatio voi merkittävästi pienentää välimatkoista aiheutuvia haittoja ja lisätä alueiden elinvoimaa. Esimerkiksi palvelutarjontaa voidaan parantaa etäratkaisuilla ja jakamistalouden sovelluksilla.

Esteinä alan kannattavuus ja tietoliikenneinfra

Digitalisaatiolla on kuitenkin monia esteitä. Etenemistä on hidastanut teknologian hinta, joka ei ole houkutellut investointeihin. Ongelmaa pahentaa maatalouden heikko kannattavuus.

Pulmana ovat lisäksi epävarmat ja hajanaiset tietoliikenneyhteydet. Maaseudun yritykset ja asukkaat ovat yleensä varsin eriarvoisessa asemassa esimerkiksi valokuidun saatavuuden suhteen. Tämä datainfran kuilu näyttää vain kasvaneen.

Älymaatalouteen siirtymistä taas haittaa datan siiloutuminen eri valmistajien järjestelmiin, datalähteitä yhdistävien teknologioiden ja organisaatioiden puuttuminen, osaamisvaje sekä lainsäädännön kehittymättömyys.

”Tarvitaan tiedollista, taloudellista ja poliittista tukea, jotta maataloustoimijoiden olisi mahdollista tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin. Toimia tarvitaan niin neuvonta- ja kehittäjäorganisaatioilta kuin poliitikoilta ja viranomaisiltakin”, Iiro Jussila sanoo.

Suosituksia maatalouden digitalisaation vauhdittamiseksi
•    Maatalouden nostamiseksi kannattavuuskuopasta tarvitaan eri sidosryhmät yhdistävä strategia ja valtiovallan sekä koko ruokaketjun toimenpiteitä.
•    Maaseudun tietoliikenneinfraan ja alustateknologioihin on investoitava ja investointeja tuettava.  
•    Lainsäädäntöä on kehitettävä vastaamaan digi- ja alustatalouden tarpeita. Tärkeitä aiheita ovat mm. datan kokoaminen ja varastointi, tietovirrat ja vaihdanta sekä datan käyttöoikeudet.
•    Osaamista pitää vahvistaa monilla alueilla, kuten johtaminen, yritysmuotojen osaaminen, teknologiset vaatimukset, yhteistyövalmiudet, alustatalouden liiketoimintamallit.

PTT:n tutkimus maatalouden digitalisaatiosta perustuu alan tuottajien, yrittäjien ja asiantuntijoiden haastatteluihin, kirjallisuuskatsaukseen ja media-analyysiin. Tutkimusta on rahoittanut Keskitien tukisäätiö. Tulokset on julkaistu PTT policy briefinä ”Digitalisaatio tarjoaa ponnahduslaudan maataloudelle – uskallammeko astua sille?” ja se on luettavissa osoitteessa http://www.ptt.fi/wp-content/uploads/media/julkaisut/policybrief5_2019.pdf

Lisätietoja

toimitusjohtaja Iiro Jussila, 050 465 9899, iiro.jussila@ptt.fi