Taloustutka: Yritykset tarvitsevat toisinajattelijoita

Nykyinen toimintaympäristö on haastanut keinot, joilla yri­tykset voivat saavuttaa kilpailuetua ja kasvua. Perinteisiä liike­toimintamalleja ja organisointitapoja on muutettava tavoilla, jotka edellyttävät perusolettamusten ja ajattelu­mallien mylläämistä.

Nykyinen toimintaympäristö on haastanut keinot, joilla yri­tykset voivat saavuttaa kilpailuetua ja kasvua. Perinteisiä liike­toimintamalleja ja organisointitapoja on muutettava tavoilla, jotka edellyttävät perusolettamusten ja ajattelu­mallien mylläämistä.

Ensinnä kilpailijaa ei enää useinkaan pitäisi nähdä ainoastaan kilpailijana, vaan pikemminkin yhteistyökumppanina, jonka kanssa voidaan saavuttaa yhteisiä tavoitteita ja oppia toinen toiselta.

Keskeisessä roolissa on toimialojen sisäinen ja välinen yhteistyö ja verkostot. Niiden avulla yritysten on mahdollista kasvattaa resurssejansa ja neuvotteluvoimaansa. Erityisen tärkeää on myös strategia- ja brändiosaamisen kartuttaminen ja vahva hyödyntäminen.

Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuetu ja kasvun mahdollisuudet liittyvät suuressa määrin siihen, miten ne tekevät yhteistyötä muiden yritysten kanssa.

Toinen keskeinen muutos liittyy kokeilukulttuurin omaksumiseen. Yrityksissä olisi voitava tehdä kokeiluja matalalla kynnyksellä ilman epäonnistumisen pelkoa. Kokeilujen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä edistysaskelia innovoinnissa tai organisoinnissa. Ja jos kokeiltava asia tai prosessi ei toimi, opitaan ja mietitään seuraavaa vaihtoehtoa. Tavoitteellinen epätasapaino on yksi yritysten tulevaisuuden menestystekijöistä.

Kolmanneksi muutos liittyy tavoitteiden ja toiminnan painopisteisiin. Asiakas ja asiakaskokemuksen ymmärtäminen olisi tuotava entistä vahvemmin liiketoimintamalleihin ja yritysten päätöksentekoon.

Lisäksi jotkin kasvussa ja kansainvälistymisessä onnistuneet yritykset ovat asettaneet tavoitteensa koskemaan työntekijää, työn merkityksellisyyttä ja hyvinvointia pikemminkin kuin kasvua tai tuloksellisuutta itsessään. Hyvinvoivan työn­tekijän ja merkityksellisen työn kautta työ on myös tuloksellista. Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus, luottamus ja monimuotoisuuden arvostaminen muodostavat toiminnan perustan.

Kun on kyse perusolettamuksista ja ajattelumalleista, ei muutos ole yksinkertainen. Onnistuminen vaatii ennakko­luulottomuutta, vahvaa tulevaisuuteen luotaamista, liike­toiminta- ja organisaatiokulttuurin muutosta sekä vakiintuneiden käytäntöjen rikkomista.

Joillakin aloilla, kuten tietoteknologiassa, ollaan jo muutoksen vauhdissa. Muutokseen liittyy valtavasti mahdollisuuksia kilpailuedun, kasvun ja kansainvälistymisen suhteen myös monilla muilla aloilla ja on pitkällä aikavälillä jopa elinehto monille yrityksille.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden Taloustutka-palstalla 3.4.