Taloustutka: Työn muutos koskee myös johtamista

Johtamisen täytyy kehittyä uutta työ­ympäristöä tukevaksi. Työmarkkinoiden muutos etenee kovaa vauhtia. Globalisaation ja teknologisen kehityksen myötä ammattirakenne muuttuu ja toisaalta työnteon tavat muuttuvat.Tiimityöskentely, itseohjautuvuus ja etätyöt lisääntyvät. Kaiken tämän myötä myös työntekijöiltä vaadittavat taidot muuttuvat. Toisaalta jatkuvan muutoksen myötä työurat pirstaloituvat.

Kirjoittaja on PTT:n ekonomisti @VeeraHolappa
 
 
Johtamisen täytyy kehittyä uutta työ­ympäristöä tukevaksi.
 
Työmarkkinoiden muutos etenee kovaa vauhtia. Globalisaation ja teknologisen kehityksen myötä ammattirakenne muuttuu ja toisaalta työnteon tavat muuttuvat.Tiimityöskentely, itseohjautuvuus ja etätyöt lisääntyvät. Kaiken tämän myötä myös työntekijöiltä vaadittavat taidot muuttuvat. Toisaalta jatkuvan muutoksen myötä työurat pirstaloituvat.
 
Työntekijöiden täytyy olla entistä muuntautumis­kykyisempiä ja joustavampia, jotta heidän osaamisensa vastaisi työmarkkinoiden tarpeita.
 
Työmarkkinoiden ja työn muutos ei koske vain itse työn tekemistä, vaan muutospaineita aiheutuu myös koko työ­ympäristölle. Työssä jaksaminen ja työn mielekkyys ovatkin nousseet vahvasti esiin viimeaikaisessa keskustelussa. Nämä tekijät määrittävät suuresti, kuinka tehokkaasti työmarkkinat todellisuudessa toimivat.
 
Työn mielekkyys muodostuu useista eri tekijöistä, eikä vain itse työn suorittamisesta.
 
Työyhteisön toimivuus ja johtaminen ovat erittäin tärkeässä roolissa työssä jaksamisessa ja siinä kuinka mielekkääksi työ koetaan. Työhyvinvoinnin kannalta on myös tärkeää, että muutosta johdetaan onnistuneesti. Työntekijöille täytyy luoda tunne, että he ovat itse tekemässä muutosta eivätkä vain muutoksen vietävissä. Muuttuva työkulttuuri ja projektiluonteisuus luovat haasteita sille, miten työntekijät saadaan tuntemaan itsensä osaksi työyhteisöä. Asemansa määritteleminen uudelleen työ­markkinoilla ja työyhteisössä voi olla henkisesti raskasta ja tehdä työskentelystä tehotonta. Näihin asioihin pitää tarjota apua työpaikoilla, ja ohjauk­sen tarve työterveyshuollossa kasvaa.
 
Vaikka itseohjautuvuus työssä lisääntyy, ei johtamisen tarve vähene. Ennemminkin päinvastoin. Johtajat ovat tärkeässä asemassa yhdistämässä erilaisia työntekijöitä ja osaamista, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
 
Muuttuvassa työympäristössä korostuu ihmislähtöinen johtaminen ja aiemmat hierarkkiset johtamisrakenteet murenevat. Tämä kasvattaa alaisten ja johtajien välisen vuoro­puhelun tärkeyttä. Johtajien täytyy olla yhdistäjiä ja mah­dollistajia. Muutos on niin nopeaa, että luontaista sopeutumista ei voida jäädä odottamaan, vaan työmarkkinoiden kokonais­valtaisen kehityksen eteen täytyy tehdä töitä. Jotta työyhteisöt toimisivat saumattomasti, myös johta­misen täytyy kehittyä uutta työympäristöä tukevaksi. Toisaalta työyhteisön menestys ei ole vain johtajan harteilla, vaan koko yhteisön täytyy työskennellä menestyksen ja hyvinvoinnin eteen.
 
Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 9.7.2018