Taloustutka: Pk-yritysten digitalisaatiota edistettävä edelleen

Digitalisaatio ei ole kyse åpelkästä somesta tai teknologiasta - koko toimintatapa ja ajattelu ovat muutoksessa, kirjoittaa tutkimuspäällikkömme Heidi Forsström-Tuominen.

Kirjoittaja on PTT:n tutkimuspäällikkö. Twitter: @heidiforsstrom

Digitalisaatio on mahdollisuus maaseutujen yrityksille ja liiketoiminnalle. Kuitenkin erityisesti maaseudun olemassa olevien pienten ja keskisuurten yritysten välillä on suuria eroja sen suhteen, miten niissä asennoidutaan digitalisaatioon ja hyödynnetään siihen liittyviä mahdollisuuksia. Yritysten joukossa on sekä aktiivisia edelläkävijöitä että niitä, jotka pitävät tiukasti kiinni totutuista tavoista toimia.

Digitalisaation omaksumisen haasteet liittyvät perustavanlaatuisella tavalla siihen, että digitalisaatiossa on kyse paljon muustakin kuin teknologisista työkaluista, somesta ja alustoista. Digitalisaation ydin on ajattelu- ja toimintatavan muutoksessa. Juuri tällaiset muutokset ovat usein vaativia ja aikaa vieviä.

Digitalisaatio muuttaa liiketoimintamalleja asiakaslähtöisemmiksi, palvelullisemmiksi, vuorovaikutteisimmiksi ja joustavammiksi. Myös yritysten ansaintamallit voivat digitalisaation myötä muuttua, kun asiakkaille halutaan tarjota esimerkiksi paremmin heidän tarpeitaan vastaavia palveluita.

Yrityksissä on mietittävä, mitä ylipäätään tuotetaan, millaista arvoa asiakkaalle synnytetään ja miten. Usein tuote- ja palveluratkaisuja sekä prosesseja on mietittävä uudelleen. Tarvittaessa on osattava luopua sellaisesta, mikä ei enää tuota arvoa asiakkaalle ja toisaalta voidaan synnyttää kokonaan uutta liiketoimintaa.

Yritysten on myös tunnistettava oma asemansa arvoketjuissa. Tämä tarkoittaa usein yritysten ja muiden toimijoiden välisen verkostoitumisen ja yhteistyön lisääntymistä. Tarvittaessa on organisoiduttava uudelleen yhdessä muiden kanssa.

Lisäksi on tärkeää huomata, että digitalisaatioon liittyvien mahdollisuuksien luomisessa ja toteuttamisessa korostuvat johtajuus ja toimintakulttuuri yrityksissä ja verkostoissa. Tiimejä valtuuttava sekä ammattitaitoon ja luottamukseen nojaava johtamistapa liittyvät vahvasti digitalisaatioon ilmiönä.

Liiketoimintamallien, prosessien ja johtamisen uudelleen miettiminen luo pohjaa tarkoituksenmukaisten ja sopivimpien digitaalisten työkalujen ja teknisen toteuttamisen valitsemiseen.

Muutosta ja uudistumista on tuettava ja mahdollistettava koulutuksen ja fasilitoinnin keinoin. Yrittäjien digikoulutusta on jo alettu toteuttaa menestyksekkäästi. Edelleen tarvitaan lisää tietoa, opastusta ja keskustelua. Lisäksi tarvitaan aktiivisesti eri sidosryhmiä osallistavia nopeita kokeiluja. Positiiviset esimerkit ja edelläkävijäyritykset kannustavat ja näyttävät suuntaa.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 4.12.