Taloustutka: Arvoverkostot avuksi puutuotealalla

Uusi bio- ja kiertotalouden aikakausi on avaamassa liike­toimintamahdollisuuksia biomassaa eri tavoin hyödyntäville toimialoille. Ilmaisia lounaita ei kuitenkaan ole luvassa. Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden realisoituminen voi edellyttää yksittäisiltä yrityksiltä liike­toimintamallien päivittämistä mutta myös kokonaisilta toimialoilta uudistumista.

Uusi bio- ja kiertotalouden aikakausi on avaamassa liike­toimintamahdollisuuksia biomassaa eri tavoin hyödyntäville toimialoille. Ilmaisia lounaita ei kuitenkaan ole luvassa. Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden realisoituminen voi edellyttää yksittäisiltä yrityksiltä liike­toimintamallien päivittämistä mutta myös kokonaisilta toimialoilta uudistumista.

Suurimmat odotukset kohdistuvat puupohjaiseen biotalouteen. Perinteisen kemiallisen metsäteollisuuden ympärille on jo muodostumassa uutta liiketoimintaa, jossa yritykset jalostavat eri tavoin tuotantoprosessien sivutuotteita. Myös puutuoteteollisuuden ekosysteemin voi tulevaisuudessa nähdä muodostuvan entistä laajemmasta joukosta eri toimialan yrityksiä esimerkiksi rakennusalalta ja öljyn jalostajista.

Perinteiset toimialat ylittävät strategiset liittoumat, kumppanuudet ja muunlaiset arvoverkostot voivat siis luoda uudenlaisia markkina-avauksia. Näiden voidaan nähdä luovan etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Puutuotealan muodostuessa valtaosin pk-yrityksistä voivat myös alan sisäiset yhteistyömallit sekä erityiset yhteistyön ja kilpailun välimuodot lisätä paitsi yksittäisten yritysten kilpailukykyä ja vientimahdollisuuksia, myös koko alan houkuttelevuutta. Alueellisten osaamisklustereiden tiedetään historiallisestikin olleen tärkeässä osassa puutuotealan kehityksessä.

Aiempien toimintatapojen kyseenalaistaminen ei usein tule luonnostaan, mutta biotalouden kasvupotentiaalin hyödyntämisessä se voi olla välttämätöntä.

Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että Suomen puutuote­alan kasvun ja kansainvälistymisen rajoittavina tekijöinä ovat korostuneet juuri heikko yritysten välinen yhteistyö ja verkostoituminen sekä puutteet liiketoiminnan kehittämisessä ja strategisessa osaamisessa. Kilpailukykyä on sen sijaan haettu vahvasta yrityskohtaisesta osaamisesta operatiivisissa toiminnoissa.

Jotta puutuoteteollisuus olisi puupohjaisen biotalouden selkäranka myös tulevaisuudessa, tulee alan paitsi huolehtia nykyisen toiminnan jatkuvuudesta, myös kehittää toimintaa ympäristössä tapahtuvia muutoksia ennakoiden. Arvoverkostoperusteisista liiketoimintamalleista voi tulevaisuudessa olla apua kilpailuedun tavoittelussa.

Julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 30.11.2016