Taloudelliset näkökohdat motivoivat metsänomistajia puunmyynteihin

Metsänomistajilla on myönteinen näkemys puun käytön vaikutuksista ympäristöön ja maaseudun elinvoimaisuuteen. He myös uskovat puun riittävän teollisuuden kasvavaan tarpeeseen. Puun energiakäyttöä metsänomistajat pitävät hyödyllisenä, mutta energia-puun myynnin kannattavuus koetaan rajoitteeksi.

Puusta maksettava hinta on keskeisin metsänomistajien myyntihalukkuuteen vaikuttava tekijä puukaupassa. Maaseutu nousee keskeiseen asemaan puuntarjonnassa, sillä puuta myyvät aktiivisesti sekä maaseudulla tiloillaan asuvat että kaupunkilaismetsänomistajat, joiden metsät ovat pääosin maaseudulla. Tämä selviää PTT:n metsänomistajille syksyllä 2015 tekemästä kyselytutkimuksesta.

Energiapuun korjuussa ja myynnissä metsänhoidolliset syyt ovat tärkein päätöksentekokriteeri, mutta hinta on myös noussut tärkeäksi tekijäksi. Ilmaiseksi energiapuuta on valmis tarjoamaan hyvin harva metsänomistaja. Muutos on selvä aiempiin vuosiin verrattuna. Huomattava osa metsänomistajista arvioi, että tuki nuoren metsän hoitoon edistäisi energiapuun tarjontaa heidän metsistään.

Tulosten mukaan julkisvallan ohjauksella on melko voimakkaita vaikutuksia metsänomistajien käyttäytymiseen. Etenkin metsänomistajien taloudellista asemaa heikentävät verot saivat suurta vastustusta. Metsätilasta luopumiseen kohdistetut erilaiset verohelpotukset muuttaisivat kolmanneksella metsänomistajista aiempia suunnitelmia.

Kaikkiaan taloudelliset tavoitteet ovat tulosten perusteella edelleen keskeisiä metsänomistuksessa, eikä puuntuotantoon ole näköpiirissä suuria muutoksia.

Hankkeen rahoitti Keskitien Tukisäätiö.

Lisätietoja:  

metsäekonomisti  Anna-Kaisa Rämö
p. 040-164 8061, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi

metsäekonomisti Jyri Hietala
p. 040-164 8151, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi

Julkaisu: 

Rämö, A–K. & Hietala, J. & Haltia, E. & Horne, P. & Kniivilä, M. 2016. Maaseutu Suomen biotalousstrategian tukipilarina – Raaka-aineiden tarjonnan edistäminen metsissä. PTT-raportteja 253. 69 s. + liitteet.

Julkaisu on saatavilla täältä