Selvitysraportti: Alueellisen kuljetustuen jatkoa ja myöntämisperusteita tulisi harkita

Alueellinen kuljetustuki, jota myönnetään pk-yrityksille Itä- ja Pohjois-Suomessa, on saavuttanut tavoitteensa vähentää pitkien kuljetusmatkojen aiheuttamia lisäkustannuksia. Tuella ei kuitenkaan ole havaittu laajempia aluetaloudellisia vaikutuksia.

Tukialueen rajalla kuljetustuella ei arvioida olevan keskimäärin vaikutusta pk-yritysten toimintaedellytyksiin eikä se myöskään lisää yritystoimintaa tukialueen rajan läheisyydessä. ”Tästä näkökulmasta kuljetustuen jatkoa ja myöntämisperusteita tulisi harkita”, sanoo Henna Busk Pellervon taloustutkimuksesta (PTT).

Selvityksen tavoitteena oli arvioida ELY-keskusten rahoituspalveluihin kuuluvan alueellisen kuljetustuen kohdentumista, toimivuutta, vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita. Analyysissa on hyödynnetty tilastotieteellisiä ja ekonometrisia menetelmiä, asiantuntijahaastatteluja sekä yrityskyselyä. Selvityksen toteuttivat työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Pellervon taloustutkimus ja Owal Group.

Selvityksen mukaan tuella ei ole laajempaa aluetaloudellista vaikutusta

Kuljetustuella voi olla merkitystä yksittäiselle pk-yritykselle, mutta laajempaa aluetaloudellista vaikutusta sillä ei havaita olevan. Kuntatasolla kuljetustuen määrä on tyypillisesti vähäinen. Sen sijaan pienissä kunnissa, joissa toimii verrattain suuria tukikelpoisia pk-yrityksiä, tuen asukaskohtaisesti laskettu euromäärä on paikoin merkittävä.

Haastattelujen perusteella tukea pidetään alueiden elinvoiman kannalta suurempana ja merkittävämpänä kuin sen kokonaissumma noin 6 miljoonaa euroa vuodessa antaa ymmärtää. Tukialueella toimivat yritykset nähdään merkittävinä työnantajina. Tuen avulla koettiin voitavan säilyttää työpaikkoja ja hyvinvointia, mutta tätä vaikutusta ei selvityksessä arvioitu. Yrityskyselystä tuli niin ikään ilmi, että kuljetustuki voisi olla merkittävä hyvin pienille yrityksille, koska se alentaa kuljetuskustannuksia ja mahdollistaa markkinoiden laajentamisen.

Selvityksen mukaan tulisi harkita muutoksia tukialueeseen ja tuen alarajaan sekä huomioida paremmin ympäristönäkökohtia

Kuljetustukea voitaisiin muuttaa esimerkiksi rajaamalla tuen ulkopuolelle suuret kaupungit ja/tai sisällyttämällä tukialueeseen vain harvaan asutut kunnat. Suurten kaupunkien mukanaoloa tukialueessa tulisi harkita, koska ne eivät ole yhtä lailla riippuvaisia yksittäisistä työnantajista kuten osa pienistä kunnista. Tukialueessa on mukana lisäksi joitain kuntia, jotka eivät täytä EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia harvaan asutun alueen ehtoja ja niiden mukanaoloa tukialueessa tulisi myös harkita.

Kuljetustuen alarajan muuttamista tulisi harkita, jotta se vastaisi paremmin hakemusten käsittelystä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Tällä hetkellä kuljetustuen alaraja hakemuskauden aikana on 1 000 euroa, millä ei nähdä olevan merkitystä yksittäisen yrityksen toimintaan.

Pidemmällä aikavälillä kuljetustukea olisi mahdollista kehittää ympäristönäkökohtia huomioivaan suuntaan esimerkiksi taloudellisten kannustimien tai informaatio-ohjauksen avulla. Tukikriteerien tulisi kuitenkin pysyä teknologianeutraaleina, jotta vältettäisiin teknologian valinta julkisella päätöksellä.

Taustatietoja kuljetustuesta

Alueellista kuljetustukea voidaan myöntää Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien sekä Imatran, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Parikkalan, Pihtiputaan, Rautjärven, Ruokolahden, Saarijärven ja Viitasaaren kunnan alueella toimivien pk-yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kotimaan tavarankuljetuksista. Tuen päätavoitteena on alentaa harvaan asuttujen alueiden yrityksille pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia.

Kuljetustuen suuruus on matkan pituudesta riippuen 9‒20 prosenttia maantie- tai rautatiekuljetuksen kuljetusmaksusta. Lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 266 kilometriä. Lisäksi yritysten on mahdollista saada satamatoimintojen tukea. Kuljetustukea on maksettu viime vuosina noin 6 miljoonaa euroa vuodessa, mutta määrää leikattiin miljoonalla eurolla hallituksen kehysriihessä lähivuosille. Tukea on maksettu vuosittain noin 220 pk-yritykselle, tyypillisesti maantiekuljetuksiin. Tukea maksetaan eniten sahatavaran ja puutuotteiden kuljetukseen.

Koko raportti luettavissa täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165649

Lisätiedot:

hallitusneuvos Mikko Ojala, TEM, p. 0295063506, mikko.j.ojala@gov.fi

vanhempi ekonomisti Henna Busk, Pellervon Taloustutkimus PTT, p. 040 164 8136, henna.busk@ptt.fi