Selvitys valmistui: yhä useampi maahanmuuttajatyönhakija osallistuu työvoimapalveluihin

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys tarkasteli, miten Suomeen vuosina 2005–2020 muuttaneet ulkomaalaiset ovat päässeet kotoutumista edistäviin työvoimapalveluihin ja siirtyneet työmarkkinoille. Tietoa voidaan hyödyntää kotoutumis- ja työvoimapalveluiden kehittämiseen.

Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten määrä on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Vuonna 2005 työikäisiä maahanmuuttajia saapui Suomeen noin 10 000 vuodessa, kun taas vuonna 2020 muuttajien määrä oli kaksinkertaistunut noin 20 000 henkilöön. Maahanmuuttajien määrän kasvun myötä uusien maahanmuuttajatyönhakijoiden joukko on noin kaksinkertaistunut vuosien 2005–2020 aikana.

Kotoutumista edistävien työvoimapalvelujen tarkoitus on tarjota työtä hakeville maahanmuuttajille tietoja ja taitoja, jotta he pärjäävät avoimilla työmarkkinoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen tarkoituksena oli saada tietoa kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden maahanmuuttajien ohjautumisesta työvoimapalveluihin, palvelupoluista sekä siirtymisestä työmarkkinoille.

Selvityksen mukaan kotoutumissuunnitelman saaneiden ja kotoutumiskoulutuksen aloittaneiden osuus maahanmuuttajatyönhakijoista on kasvanut. Suunnitelmien laatiminen sekä sitä myötä myös kotoutumiskoulutuksen aloittaminen ovat kuitenkin siirtyneet myöhemmäksi suhteessa työnhaun aloitukseen. Maahanmuuttajat ovat silti ohjautuneet yhä tehokkaammin kotoutumiskoulutukseen suunnitelman laatimisen jälkeen. 

Selvityksen mukaan yleisimpiä kotoutumissuunnitelman saaneiden palveluita ovat kotoutumiskoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, valmennukset, kokeilut ja harjoittelut. Työelämää lähellä oleviin palveluihin, kuten palkkatukeen ja ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuminen yleistyy palvelupolun edetessä, mutta näihin palveluihin osallistutaan silti harvoin. Aiemman tutkimuksen perusteella työelämää lähellä olevat palvelut ovat yhteydessä korkeampaan työllisyyteen.

Koko selvitys täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165059