Puumarkkinoilla ristiriitaisia näkemyksiä

Viime vuonna todettiin erikoinen tilanne puun vuotuisen reaalisen keskihinnan muutoksessa: se sekä laski että pysyi edellisvuoden tasolla.

Puun nimellinen vuotuinen keskikantohinta eli kauppamäärillä painotettu kaikkien puutavaralajien keskihinta vuoden aikana laski noin prosentilla viime vuonna. Kuitupuun hinnat laskivat kaikilla puulajeilla. Tukkien hintakehitys eriytyi: koivutukin hinta nousi, männyn pysyi tasaisena ja kuusen laski. Kokonaisuudessaan puun nimellinen vuotuinen keskikantohinta laski noin prosentilla viime vuonna.

Reaalihinta lasketaan nimellisestä hinnasta käyttäen indeksiä, joka putsaa pois yleisen hintavaihtelun vaikutukset. Siten se antaa mahdollisuuden tarkastella hinnan kehitystä vuosien välillä ilman inflaation vaikutusta hinnankehitykseen.

Metsäteollisuuden näkökulmasta puu on kustannuserä, joten on luontevaa käyttää tukkuhintaindeksiä reaalihintaa laskettaessa. Tukkuhintaindeksin muutos oli miinuksen puolella viime vuonna. Nimellishinnan lasku prosentilla yhdistettynä tukkuhintaindeksin prosentin laskuun antaa tulokseksi nollan. Siten metsäteollisuuden näkökulmasta puun keskihinta pysytteli reaalisesti vakaana.

Puun myyjä taas arvioi hinnan kehitystä kuluttajahintaindeksin mukaan, joka nousi hieman viime vuonna. Siten puun myyjän näkökulmasta reaalinen hintataso laski edellisvuodesta. Kun kuluttajahintaindeksi nousee ja nimellishinnat laskevat, on reaalihinnan lasku sitäkin suurempaa.

Kumpikin osapuoli tarkastelee hintakehitystä luonnollisesti omasta näkökulmastaan. Samoin kun kumpikin osapuoli tarkastelee puumarkkinoiden kehitystä omasta näkökulmastaan.

Puukaupan sujuvuus on pitkälti myös siitä kiinni mistä alueesta, leimikkotyypistä ja puutavarasta puhutaan. Ja ennen kaikkea mihin verrataan. Tänä vuonna PTT ennustaa puunkäyttöön tulevan pienen notkahduksen, mikä heijastuu myös hakkuisiin ja puukauppaan. Puumarkkinat seuraavat hakkuiden muutoksia, mutta rajumpina heilahduksina. Viime vuoden alun nousuhuuma puumarkkinoilla taittui vuoden loppua kohti. Siten tämän vuoden alkupuolen vertailuluvut osoittavat puumarkkinoilla melkoisia laskuprosentteja, mutta kehitys tasoittunee vuoden loppua kohti, joka viime vuonna oli jo hiljaisempi.

Viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna alkuvuoden puukauppa on kokonaismäärältään laskenut selvästi. Viimeisen viiden vuoden tilastojen valossa puukauppamäärä on kuitenkin edelleen melko korkealla tasolla. Mänty on käynyt selvästi kuusta paremmin kaupaksi, kesäleimikot talvileimikoita paremmin. Koivupuu ja Lapin alue ovat jo nostaneet puukauppamääräänsä viime vuoteen verrattuna. Tukki on käynyt kuitua paremmin kaupaksi monilla alueilla, mutta leimikoista tulee kuitenkin molempia puutavaralajeja hakattaessa.

Samalla tavoin kuin viimevuotisesta reaalihinnan kehityksestä, myös puumarkkinoiden toiminnasta ei ole yhtä totuutta, jos asiaa tarkastelee eri näkökulmista.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 20.4.2015.