Puumarkkinoilla hengähdystauko

PTT-ennuste – metsäsektori kevät/2015

Metsäteollisuuden lopputuotteiden tuotannon notkahdus tänä vuonna heijastuu myös hakkuisiin ja puukauppaan. Viime vuoden alun nousuhuuma taittui vuoden loppua kohti. Siten tämän vuoden alkupuolen vertailuluvut osoittavat puumarkkinoilla ja hakkuissa melkoisia laskuprosentteja, mutta kehitys tasoittuu vuoden loppua kohti. Ensi vuoden näkymät lupailevat kasvua sekä hakkuisiin että puukauppaan.

Puunkäyttö suhteellisen tasaista

Hyvin lievästi nouseva trendikäyrä kuvaa laman jälkeistä puunkäyttöä, vaikkakin vuosien välillä on ollut vaihtelua. Ennustejaksolla trendi jatkuu, mutta tänä vuonna puun käyttöön tulee pieni notkahdus. Tuonti on pysynyt melko tasaisena, eikä siinä tänä tai ensi vuonna tule merkittäviä muutoksia. Viime vuonna kotimaan markkinahakkuumäärissä yksityismetsien hankintahakkuiden lisääntyminen kompensoi pystykauppahakkuiden sekä yhtiöiden ja Metsähallituksen hakkuiden laskua. Hankintahakkuiden osuus nousee edelleen tänä ja ensi vuonna. Kokonaisuudessaan hakkuukertymä jää tänä vuonna viime vuotta pienemmäksi. Uusi tuotantokapasiteetti ja elpyvät lopputuotemarkkinat nostavat ensi vuonna puunkäyttöä ja siten markkinahakkuita. Venäjän tilanne varjostaa muuten valoisia kehitysnäkymiä.

Puumarkkinat vilkastuvat taas ensi vuonna

Puumarkkinat seuraavat hakkuiden muutoksia, mutta rajumpina heilahduksina. Nouseva trendi leimaa myös yksityismetsien puukauppoja, mutta vuosien välillä on suuria vaihteluita. Massan ja sahatavaran tuotannon lasku vaimentavat puumarkkinoiden kysyntää tänä vuonna. Mäntytukin nimellinen vuosihinta nousee hieman kuusitukin hinnan laskiessa, joten kokonaisuudessaan havutukkien keskimääräinen vuosihinta pysyy vakaana. Kuitupuun vuotuinen keskihinta laskee hieman. Ensi vuonna lisääntyvä puuntarve piristää jälleen puumarkkinoita. Kasvuluvut sekä puukauppamäärissä että hinnoissa pysyvät kuitenkin maltillisina. Yksityismetsien bruttokantorahatulot jäävät tänä vuonna hieman viime vuotta alhaisemmiksi, mutta nousevat jälleen ensi vuonna selvästi.

Metsähakkeen käyttö supistui viime vuonna

Lämmin syksy ja leuto talvi vähensivät viime vuonna lämmitystarvetta ja metsähakkeen käyttö supistui vuodesta 2013. Käyttötavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi tänä vuonna 1,7 miljoonan kuutiometrin lisäystä, mikä vaikuttaa epätodennäköiseltä tällä hetkellä.

Lisätietoja:
Puumarkkinat: tutkimusjohtaja Paula Horne, puh. 040 592 6820, s-posti: paula.horne@ptt.fi
Metsähake ja ulkomaiden metsätalous: metsäekonomisti Anna-Kaisa Rämö, puh. 040 164 8061, s-posti: anna-kaisa.ramo@ptt.fi

Ohessa koko tiedote taulukko ja kuviot mukana

PTT’s forecast – Finnish forest sector spring/2015

The foreseeable dip in Finnish forest industry´s this year’s production will have an effect on roundwood removals and trade. The rise in the beginning of last year was refracted before the year-end. Therefore the corresponding figures for the first half of this year indicate quite a decrease in roundwood trade and felling, but this development is expected to calm down towards the end of the year. The prospects for next year suggest growth in removals as well as in roundwood trade.

Use of roundwood relatively steady

A modestly rising trend in forest industry’s use of wood depicts ongoing recovery from depression, even though there has been some variation between years. This trend is expected to continue in the near future, although this year there will be a small dip in roundwood use. Roundwood imports have remained rather steady and no significant changes are forecast for next year. Last year the increase in private forest´s delivery sales compensated for the decreases in standing sales and roundwood removals of companies and Metsähallitus. The share of delivery sales in domestic commercial removals will continue to rise this and next year. The total amount of removals will this year be lower than last year. New production capacity and the recovering end markets will increase roundwood use next year and thus commercial roundwood removals. The otherwise light prospects are overshadowed by the situation in Russia.

Roundwood trade brisker next year

Roundwood trade reflects the changes in felling, but with even wilder swings. The rising trend labels trade also in private forests, but with large variation between years. The decreases in pulp and sawnwood production lower this year’s roundwood demand. The average nominal year price of pine logs will rise slightly, while the price of spruce logs is forecast to decrease. The average annual price of softwood logs will therefore remain fairly stable. The average annual price of pulpwood is forecast to decrease slightly. Next year the increasing need for roundwood will elevate roundwood trade again. The growth in roundwood trade and prices remain however moderate. The gross stumpage earnings of private forests will be slightly lower this year compared to last year, but will see a distinct rise again next year.

Use of forest chips decreased last year

A warm autumn and mild winter reduced the need for heating last year, which resulted in lower use of wood chips compared to year 2013. Achieving the targets for wood chip use would require an increase of 1,7 million cubic meter this year, which seems unlikely at the moment.

Attached press release with table and graphs.