PTT:n tutkimus: Metsänomistajien saama neuvonta lisää kiinnostusta metsänhoitoon ja vapaaehtoiseen suojeluun

Metsäkeskuksen tarjoaman metsänomistajaneuvonnan vaikutukset vastaavat suurilta osin sille asetettuja tavoitteita. Neuvonta edistää etenkin Metsään.fi-palvelun käyttöä sekä vapaaehtoista suojelua. Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimuksen mukaan neuvonta lisää myös metsänomistajien kiinnostusta metsänhoitotöiden ja hakkuiden toteuttamiseen.

”Neuvojat pystyvät pääsääntöisesti tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua sekä metsänhoidossa, hakkuissa että vapaaehtoisen suojelun edistämisessä. Lähes kaikki metsänomistajat, jotka kertoivat saaneensa Metsäkeskuksen neuvontaa, kokivat sen olleen hyödyllistä”, tiivistää PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell.

Tutkimuksessa tarkasteltiin metsänomistajakyselyn, työpajan ja haastattelujen avulla Metsäkeskuksen neuvonnan vaikuttavuutta vertaamalla sille asetettuja tavoitteita kohderyhmässä tapahtuneeseen muutokseen. Mukana oli myös kontrolliryhmä, joka ei saanut neuvontaa.

Metsänomistajille annettava neuvonta on yksi metsäsektorin ohjauskeinoista, joilla pyritään edistämään metsäpoliittisten tavoitteiden saavuttamista käytännössä. Tutkimuksessa tarkastellun neuvonnan tavoitteissa korostuu etenkin metsänomistajien aktivoiminen metsän ja luonnon hoitoon.

Vaikutukset näkyivät etenkin Metsään.fi-palvelun käytön sekä vapaaehtoisen suojelun edistämisessä sekä metsänhoitotöiden ja hakkuiden toteuttamiseen liittyvän kiinnostuksen heräämisessä.  Esimerkiksi verrattuna kontrolliryhmään neuvotut metsänomistajat vastasivat noin 30-47 prosenttia todennäköisemmin kiinnostuneensa tai oppineensa Metsään.fi-palvelun käytöstä. 

Metsänomistajien erilaiset tavoitteet ja arvot huomioitava

Tutkimuksessa kävi myös ilmi neuvonnan kehittämistarpeita. Esimerkiksi neuvonnan ohjeistusta on mahdollista selkeyttää niin, että neuvonnan sisältö sovitettaisiin entistä enemmän metsänomistajan tavoitteita ja osaamista vastaavaksi. Talousmetsien luonnonhoidon esiin tuomista neuvonnan aikana on mahdollista kehittää. Neuvojien hyväksi todettuja käytäntöjä olisi myös hyvä jakaa neuvojien kesken ja tuoda systemaattisesti mukaan ohjeistukseen.

”Kuten neuvojien, myös neuvonnan työkalujen, etenkin Metsään.fi -palvelun, tulee ottaa huomioon metsänomistajien erilaiset tavoitteet ja arvot”, sanoo Marjo Maidell.

Neuvonnan vaikuttavuutta tarkasteltiin kahdessa eri asiakasryhmässä

Tutkimuksessa tarkasteltiin neuvonnan vaikuttavuutta Metsäkeskuksen hoitoindeksi- ja luonnonhoito-asiakassalkuissa. Metsäkeskus tarjoaa metsänomistajille neuvontaa salkkujen kautta, joiden tavoitteisiin vaikuttavat metsäpoliittiset linjaukset.

Hoitoindeksi-salkku on asiakassalkuista suurin. Siinä neuvonnan ensisijaisena tavoitteena on tavoittaa ja aktivoida metsänomistajia, joilla on hoito- ja hakkuutarpeita metsissään. Lisäksi luonnonhoidon edistäminen on olennainen osa tässä salkussa tehtävää neuvontaa. Luonnonhoito-salkkuun valitaan muun muassa metsänomistajia, joiden ympäristötukisopimus on erääntymässä tai joilla on mahdollisia suojelukohteita metsissään.

Hankkeessa tarkasteltiin myös niitä mittareita, joilla Metsäkeskus seuraa antamaansa metsänomistajaneuvontaa ja sen vaikutuksia. Käytössä olevat mittarit ovat vakiintuneita ja hoitoindeksi-salkussa ne vastaavat melko hyvin tavoitteita. Sen sijaan luonnonhoito-salkun seurantaa tulisi kehittää.

Hoitoindeksi-salkussa neuvotuista metsänomistajista vastasi kyselyyn 731 (vastausprosentti 19), luonnonhoito-salkussa 166 (20%). Kontrolliryhmästä kertyi vastauksia 94 (10%).

Tutkimuksen rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäkeskus. Tämän tutkimuksen rinnalla toteutettiin erillinen, Metsäkeskuksen yritysneuvonnan ja koulutustoiminnan vaikuttavuutta tarkastellut hanke.

Koko tutkimus ”Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan neuvontatyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA), PTT raportteja 271” on julkaistu Pellervon taloustutkimuksen sivuilla osoitteessa https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/suomen-metsakeskuksen-metsanomistajiin-kohdistuvan-neuvontatyon-vaikuttavuus-osana-kansallisen-metsastrategian-toteutusta-kasva.html

Tutustu raportin tiivistävään infograafiin täällä

Lisätietoja
Marjo Maidell, PTT, marjo.maidell@ptt.fi, 040 164 8139