PTT ja Hiilensidonta ry julkistivat ensimmäisen tilaston hiilikompensaatioista – tavoitteena lisätä tietoa ja avoimuutta markkinoilla

Hiilikompensaatiot auttavat yrityksiä ja kuluttajia saavuttamaan ilmastotavoitteitaan ja hillitsemään ilmastonmuutosta, mutta hiilikompensaatioiden markkinoista ei ole Suomessa ollut saatavilla tilastotietoa. Hiilensidonta ry ja Pellervon taloustutkimus PTT ovat nyt käynnistäneet tilastointipalvelun, jonka tavoitteena on lisätä tietoa ja avoimuutta markkinoilla. Ensimmäinen tilasto julkistettiin torstaina.

TILASTO 1.12.2022

  Tuotettujen yksiköiden määrä (tCO2 ekv.) Myytyjen yksiköiden määrä (tCO2 ekv.)  Myytyjen yksiköiden keskihinta (€/tCO2 ekv.)
1.1.-30.06.2022 41 312  25 400 10,64

”Hiilensidonnalle saatiin nyt kotimainen markkinahinta”, summaa PTT:n metsäekonomisti Olli Korhonen.

Alkuvuonna hiilikompensaatioyksiköitä tuotettiin yhteensä 41 312 kappaletta ja yksiköitä myytiin yhteensä 25 400 kappaletta. Yksi hiilikompensaatioyksikkö vastaa yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruista päästövähennystä. Yksiköiden keskihinta oli hieman yli 10 euroa per yksikkö. Siten yksiköitä on alkuvuoden aikana myyty seurantaan osallistuvista yrityksistä alle 300 000 eurolla.

EU:n päästökauppajärjestelmässä päästöoikeuksien hinnat ovat viimeisen reilun vuoden aikana kohonneet selvästi. Tällä hetkellä päästöoikeuden hinta on lähes 80 euroa.

Tilasto perustuu PTT:n kyselyyn, joka lähetettiin 20 eri yritykselle, jotka tuottavat ja myyvät Suomessa metsäsektorin biologisia kompensaatioyksiköitä. Yrityksiltä pyydettiin tietoja tuotettujen ja myytyjen yksiköiden kokonaismäärästä sekä myytyjen yksiköiden keskihinnasta ajalta 1.1.-30.6.2022. Tilasto perustuu yritysten ilmoittamiin tietoihin, eikä PTT ole erikseen tarkistanut niitä.

Tietoja tilastointia varten toimitti 11 eri yritystä, joista myytyjen yksiköiden keskihinnan antoi 6 yritystä.

”Tilastoinnin avulla annetaan konkreettinen kuva alan tilanteesta kaikille sidosryhmille: maanomistajille, palveluja ostaville yrityksille, kuluttajille ja lainsäätäjille”, sanoo Hiilensidonta ry:n puheenjohtaja Matti Toivonen.

Ostajat pitävät kotimaisia hankkeita tarpeellisina ja vastuullisina

Sekä kuluttajat että yritykset pitävät kotimaassa toteutettavia ilmastonmuutoksen hillintähankkeita tarpeellisina. Tämä käy ilmi hiilikompensaatioiden kehityspolkuja selvittävän PTT:n KolKom-projektin alustavista tuloksista. Tutkimuksessa tehdyn kuluttajakyselyn vastaajista puolet oli samaa mieltä väittämän ”päästöjen kompensoiminen kotimaassa on vastuullisempaa kuin ulkomailla toteutettuna” kanssa.

Yritykset puolestaan arvioivat kompensaatioiden kysynnän lisääntyvän tulevaisuudessa. Yhtenä syynä on, että hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen aikarajat alkavat lähestyä. Uusi tilastotieto on avuksi myös muulle hiilikompensaatioita koskevalle tutkimukselle, kertoo PTT:n vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi.

”Arviot Suomen hiilikompensaatiomarkkinoiden kehityksestä ovat perustuneet varsin hajanaiseen tietoon, ja tilastot oleellisesti parantavat tutkimusten tarkkuutta”, Laturi sanoo.

Tilasto julkaistaan jatkossa puolivuosittain

Kansainvälisen vertailun perusteella metsäsektorin kompensaation hinta on Suomessa ollut keskimääräistä korkeampi verrattuna tunnetuimpien standardien alla toteutettuihin hankkeisiin ulkomailla. Näitä hankkeita kuitenkin tehdään pääosin kehittyvissä maissa ja hanketyypit eroavat kotimaisista, minkä takia ne eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

”Pitää muistaa, että kyseessä on ensimmäinen tilasto, ja kuva markkinoista ja niiden toiminnasta tarkentuu, kun seurantaa jatketaan ja laajennetaan”, sanoo Olli Korhonen.

PTT:n ja Hiilensidonta ry:n tarkoituksena on jatkossa kerätä tilastoaineistoa puolivuosittain. Luvut julkaistaan helmikuussa ja elokuussa markkinan kehityksen seuraamiseksi. Yritysten liikesalaisuuksien turvaamiseksi tietojen tarkistaminen, tilastointi ja raportointi suoritetaan siten, etteivät yksittäisen yrityksen luvut ole tunnistettavissa.

Hiilensidonta ry on saanut rahoitusta tilastoinnin aloittamiseen maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmalta.

Lisätietoja:

Jani Laturi, vanhempi metsäekonomisti, PTT, 040 547 4354
Kimmo Collander, pääsihteeri, Hiilensidonta ry, 050 431 4982