PTT ennustaa asuntojen hintojen laskevan 0,7 % vuonna 2015

PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste vuosille 2015–2017

PTT:n asuntojen hintaennusteen mukaan vuonna 2015 asuntojen hinnat laskevat koko maassa 0,7 %. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat jatkavat edelleen nousuaan ja kallistuvat 2,0 % vuonna 2015. ARA-asuntojen vuokrat nousevat vielä tätäkin nopeammin 3,0 %.

Helsingissä hintakehitys kääntyy laskuun

Hintojen ennustetaan laskevan Helsingissä 0,5 %. Maltillinen hintojen lasku myös Helsingissä on asuntomarkkinoiden vakauden kannalta toivottavaa. Erityisesti yksiöiden hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti finanssikriisin jälkeen. Pitkään jatkunut tulojen nopeampi hintakehitys ei ole kestävä kehitysura Helsingissäkään. Ilman vakavaa makrotaloudellista shokkia Helsingin hintojen lasku jää kuitenkin lyhytaikaiseksi ilmiöksi.

Vuokrat nousevat edelleen tuloja nopeammin

Jo useana vuonna voimakkaasti nousseet vuokrat lohkaisevat vuokralaisten käytettävissä olevista tuloista yhä suuremman siivun. Kehitys on nähtävissä kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilannetta alleviivaa vielä se, että ARA-asuntojen vuokrien ennustetaan nousevan vielä vapaarahoitteisia nopeammin.

Muuttoliike keskuksiin osin väliaikainen ilmiö

Kaupunkialueille kohdistuva muutto on suuntautunut viime vuosina entistä enemmän keskuskaupunkiin. Erityisen nopeasti tilanne muuttui finanssikriisin jälkeen vuonna 2009. Kotitalouksien lisääntynyt asuntokysyntä keskuskaupungeissa tulkitaan olevan seurausta sekä hitaasti muuttuvista preferensseistä että suhdannevaihtelun aikaansaamasta väliaikaisesta siirtymästä pois kehyskuntien omakotivaltaisesta asumismuodosta. Suhdanteen jossain vaiheessa kääntyessä parempaan kaupungistumisen aiheuttama kysyntäpaine kohdistuu jälleen tasaisemmin keskuskaupungin ja kehyskaupungin osalle.

Asuntopolitiikka tarvitsee kuntien ja valtion yhteistyötä

Koska kaupungin suuri koko asettaa jo sinällään merkittävän haasteen maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluun, erityisesti suurille kaupungeille on olennaista myös valtion asettamat puitteet säätelylle.

Kaavoituksen osalta lainsäädännön keinoin valitusoikeutta pitäisi rajata kaavoitusprosessien sisällöllisen ja ajallisen ennakoitavuuden parantamiseksi. Valtion pitäisi edelleen nostaa rakentamattoman tonttimaan veron alarajoja. Asemakaava-alueella pitää kehittää lunastuslainsäädäntöä. Pääkaupunkiseudun osalta pitäisi maankäytön tehostamista tukea jatkossakin liikenneinvestointien valtionosuuspäätöksien sitomisella kaavoittamiseen. Vuokra-asuntojen tarjonnan varmistaminen edellyttää yksityisen tuotannon lisäksi tuettujen asuntojen rakennuttajien luottamuksen palauttamista nykyistä pitkäjänteisemmällä politiikalla.

Julkaisu: Holappa, V., Huovari, J., Karikallio, H. ja Lahtinen, M. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2017. PTT työpapereita 169.

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Markus Lahtinen, puh. 050 491 3842, sähköposti: markus.lahtinen@ptt.fi
ekonomisti Veera Holappa, p. 040 164 8063 sähköposti: veera.holappa@ptt.fi
ekonomisti Janne Huovari, puh. 040 164 8141 , sähköposti: janne.huovari@ptt.fi
ekonomisti Hanna Karikallio, p. 040 164 8182 sähköposti: hanna.karikallio@ptt.fi