”Nuoret tarvitsevat tietoa energia-asioista”, Anna-Kaisa Rämö, 6.7.2009

                                                 MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Suomalaiset metsänomistajat suhtautuvat energiapuun korjuuseen varsin myönteisesti. Markkinoille haketettavaa energiapuuta on viime vuosina tarjonnut noin joka viides metsänomistaja.

Energiapuun korjuuseen metsänomistajia kannustaa ennen kaikkea puuntuotannon parantaminen. Lisäksi he näkevät korjuulla olevan myönteisiä vaikutuksia ympäristölle, luontoon ja metsien virkistyskäytölle. Energiapuumarkkinoiden vaihtelevat käytännöt sen sijaan vähentävät metsänomistajien kiinnostusta asiaan. Tämä käy ilmi useista PTT:n tutkimuksista.

Uudet, 2000-luvun alussa metsänomistajiksi tulleet suomalaiset suhtautuvat energiapuun korjuuseen ja myyntiin pitkälti samoin kuin muutkin metsänomistajat. Hakkuutähteiden mukana poistuvien ravinteiden vaikutukset jäävälle puustolle huolettavat kuitenkin heitä hieman enemmän kuin muita.

Lisäksi uudet metsänomistajat ovat muita yleisemmin huolestuneita energiapuun korjuun vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen.

Lukioikäiset nuoret poikkeavat puun energiakäyttöön liittyviltä asenteiltaan huomattavasti sekä uusista metsänomistajista että koko metsänomistajakunnasta. Ensinnäkin nuoret pitävät muita uusiutuvia energialähteitä selvästi tärkeämpinä kuin puuta.

Lisäksi puun käytön ilmastovaikutukset ovat nuorille lähes tuntemattomia. Heidän mielestään puun energiakäytön tuntuva kasvattaminen jopa lisäisi päästöjen määrää. Lisäksi nuoret arvelevat varsin usein energiapuun korjuun olevan uhka metsäluonnolle. Osa näistä nuorista on metsänomistajia noin 30 vuoden kuluttua.

Sekä uusilla metsänomistajilla että pitempään metsää omistaneilla on yleisesti melko vähän tietoa energiapuuasioista. Lisäksi moni kokee tiedon löytämisen vaikeaksi. Nuorten tiedot energiapuuasioista ovat vielä vähäisemmät kuin metsänomistajien.

Yleensäkään nuorilla ei ole juuri käsitystä siitä, mistä bioenergiassa tai puun energiakäytössä on kyse.

Suomen tavoitteet puun energiakäytölle ovat haasteelliset. Kansallisen metsäohjelman tavoitteen mukaan metsähakkeen käytön pitäisi olla vuonna 2015 noin 10 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuonna käyttö oli noin 4,6 miljoonaa kuutiometriä.

Tähän asti metsähakkeen käytön vuotuinen lisäys on ollut noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Tulevina vuosina tarvittaisiin noin 0,8 miljoonan kuutiometrin lisäys vuosittain, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Tavoitetaso pitäisi pystyä myös säilyttämään, joten tasaista ja runsasta energiapuun tarjontaa tarvitaan vielä vuoden 2015 jälkeenkin. Jotta nykyiset metsänomistajat kasvattaisivat tarjontaansa, tulisi markkinakäytäntöjä kehittää, neuvontaa lisätä ja monipuolistaa sekä tiedonsaantia parantaa.

Uusien metsänomistajasukupolvien kiinnostus ja halukkuus tarjota metsähaketta ovat ratkaisevia puun energiakäytön tulevaisuudelle. Nuorille tulisi siksi tarjota riittävästi asiallista tietoa energia-asioista jo koulussa, jolloin heidän arvomaailmansa ja asenteensa ovat muotoutumassa.

Nuorten hyvä tietämys puun energiakäytöstä ja sen vaikutuksista sekä positiiviset asenteet turvaisivat energiapuun tarjonnan pitkälle tulevaisuuteen.

anna-kaisa.ramo@ptt.fi