”Miksi metsäala ei kiinnosta nuoria?” Anna-Kaisa Rämö

                        MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA 28.3.2012

Nuorilla
on yksipuolinen kuva metsäteollisuudesta, eikä metsäala työpaikkana kiinnosta heitä,
selviää T-Median tekemästä nuorisotutkimuksesta. Samansuuntaisia tuloksia on
saatu myös PTT:n tutkimuksissa. Vähäisen kiinnostuksen syynä on esiin noussut
nuorten heikot ja osittain virheelliset tiedot niin metsäteollisuudesta kuin
metsätaloudestakin.

Metsiin
ja puuhun liittyvissä asenteissa nuorilla korostuvat pääasiassa
henkilökohtainen ja toisaalta globaali näkökulma. Metsätalouden ja
metsäteollisuuden yhteiskunnallinen merkitys on sen sijaan jäänyt monelle
nuorelle vieraaksi. Vaikka metsäsektori on edelleen hyvin tärkeä Suomen
kansantalouden kannalta, kouluopetuksessa tätä näkökulmaa ei kyselyiden mukaan juurikaan
korosteta.  Metsien ekologia sen sijaan tuodaan
opetuksessa hyvin esiin. Tämä saattaa olla yhtenä syynä siihen, että luonnon
monimuotoisuuden arvostus nuorten keskuudessa on korkealla, mikä on tietysti
hyvä asia.

Puun
hyödyntämiseen ja puupohjaisiin tuotteisiin nuoret suhtautuvat yleensä positiivisesti.
Puun käytön he näkevät myönteisenä etenkin perinteisissä ja tutuissa yhteyksissä
kuten pienrakentamisessa sekä huonekalujen ja paperin valmistuksessa. Saunan
tai takan lämmittäminen puulla on nuorten mielestä itsestäänselvyys.

Puun
käyttö suuren mittakaavan teollisessa tuotannossa on nuorille kuitenkin melko
vierasta. Paperin ja kartongin tuotanto ymmärretään kyllä, mutta esimerkiksi
teollinen rakentaminen ja energian suurtuotanto ovat nuorten mielestä melko
vähäisiä tekijöitä puun ja puujalosteiden käytön kannalta.

PTT:n
tutkimuksissa nousi esiin myös nuorten käsitysten ristiriitaisuus metsien
hyödyntämisessä. Esimerkiksi melko harva nuori pitää tärkeänä metsien
taloudellista hyödyntämistä. Silti nuoret edellyttävät yleisesti, että riittävä
puun saanti turvataan teollisuudelle.

Nuorten
vähäiset tiedot ilmenevät myös heidän näkemyksissään puun
ympäristöystävällisyydestä. Nuoret pitävät puuta ympäristöystävällisenä
materiaalina, mutta puun käytön ympäristövaikutukset ovat monelle epäselviä. Epävarmuutta
liittyy erityisesti puun energiakäytön ympäristövaikutuksiin.

On
ilmiselvää, että nuoret tarvitsevat lisää tietoa sekä puusta materiaalina että metsäsektorista
kokonaisuutena ja sen eri osa-alueista. Tiedon pitää olla monipuolista ja selkeää
sekä nuoria puhuttelevaa, jotta kiinnostus saadaan heräämään. Kuluttajina
nuoret ovat ympäristötietoisia, joten puun ja puutuotteiden ympäristöystävällisyyden
korostaminen voi lisätä tätä kiinnostusta edelleen. Kun imago on hyvä, alkavat
alan työpaikatkin kiinnostaa.