Metsäteollisuuden vienti kangertelee hetkellisesti

PTT-ennuste – metsäsektori 2015 kevät

Heikko talouskasvu jarruttaa Suomen metsäteollisuuden vientiä. Investoinnit nostavat kuitenkin massa-, kartonki- ja sahateollisuuden vientimääriä jo tänä vuonna. Ensi vuonna vienti kasvaa voimakkaammin. Vientiarvolta suurimman alan, paperiteollisuu-den, tuotantomäärä putoaa huomattavasti kumpanakin vuonna.

Paperin tuotanto vähenee huomattavasti

Paperin tuotanto vähenee Suomessa tänä vuonna 6–7 prosenttia ja ensi vuonna 4–5 prosenttia. Koko vuoden vientiä vähentävät jo ilmoitetut ja äskettäin toteutuneet koneiden sulkemiset, heikko talouskasvu Euroopassa ja paperin korvaaminen sähköisillä viestintävälineillä. Koneiden sulkemiset Suomessa ovat edelleen mahdollisia.
Kartongin tuotantomäärä kasvaa Suomessa tänä ja ensi vuonna kysynnän säilyessä melko hyvänä ja kapasiteetin kasvaessa. Kasvu on erityisen suurta ensi vuonna uuden kapasiteetin ollessa jo käytössä. Venäjän heikko taloustilanne tuo epävarmuutta kartonkiteollisuuteen.

Sellukapasiteetti kasvaa

Sellun vienti Suomesta kasvaa tänä ja ensi vuonna. Lisääntyvää vientiä tukevat kapasiteetin laajennukset. Tänä vuonna viennin kasvu on kuitenkin vähäisempää kuin mitä kapasiteetti mahdollistaisi. Havusellun markkinatilanne säilyy silti pitkällä aikavälillä melko tasapainoisena. Heikentyneen euron seurauksena keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna 7–9 prosenttia, mutta laskee selvästi ensi vuonna.

Sahatavaran markkinatasapaino horjuu

Sahatavaramarkkinoilla alkuvuosi on ollut haasteellinen. Euron vahvistuminen Ruotsin kruunuun nähden on heikentänyt Suomen viennin kilpailukykyä. Vientikysyntä on myös hiljentynyt, minkä johdosta viime vuoden aikana kohonneita lopputuotevarastoja ei ole saatu pienennettyä. Sahatava-ran tuotanto laskee tänä vuonna 3–4 prosenttia. Vientimäärä kasvaa vain niukasti koko vuoden osalta. Kotimaassa heikko rakentamisaktiviteetti vähentää sahatavaran kysyntää. Sahatavaran keskivientihinta laskee lievästi.
Ensi vuonna sahatavaran tuotanto nousee 3–5 prosenttia, kun sekä koti- että ulkomaan toimituk-set lisääntyvät muutaman prosentin kuluvasta vuodesta. Sahauksen kannattavuutta nostaa lisäksi vientihinnan maltillinen nousu.

Lisätietoja:
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Matleena Kniivilä, p. 040 164 8078, etunimi.sukunimi@ptt.fi
Sahateollisuus: metsäekonomisti Jyri Hietala, p. 040 164 8151, etunimi.sukunimi@ptt.fi

Ohessa koko tiedote taulukko ja kuviot mukana.
PTT’s forecast – Finnish forest sector 1/2015

Finnish forest industry’s exports stumble momentarily

Weak economic growth will slow down exports of the Finnish forest industry. Nevertheless, investments on production capacity will increase export volumes of pulp, paper board and sawmilling industries already this year. Exports will grow stronger next year. The production capacity of the largest business area according to export value, paper industry, will fall substan-tially both years.

Paper production to decrease significantly

The production of paper in Finland will reduce this year 6–7 percent and 4–5 percent next year. The previously announced and recent machine closures, weak economic growth in Europe and replacement of paper by electronic communication devices will reduce exports this year. Machine closures are still possible in Finland.

The output of paper board will increase in Finland this and next year as demand remains rather good and the production capacity is expected to grow. The effect will be particularly high next year when the new capacity will already be in full use. Weak economic situation in Russia will cause uncertainty for the paper board industry.

Pulp capacity expanding

The export of pulp from Finland will increase this and next year. Capacity expansions support this rise. The increase in exports will however be lower than the higher capacity would enable. The market situation of softwood pulp still remains rather stable in the long term. As a result of the weakening of the euro the average export prices will rise this year 7–9 per cent, but will fall clearly next year.

Sawnwood market balance unstable

The market outlook for sawn timber remains challenging. The strengthening of the euro against the Swedish crown has weakened Finnish exports’ competitiveness. The demand in many export markets has also slowed down compared to last year, resulting in that the risen end-product stocks have remained unchanged. Production of sawnwood will decrease this year by 3–4 percent. Only a small increase in export amount is estimated for the whole year. Continued poor building activity in Finland will result in reduced sawnwood demand. The average export price of sawnwood is expected to slightly decrease this year.

Sawnwood production will rise next year by 3–5 percent, as both domestic and export supplies will grow a few percent compared to the present year. Profitability of sawing will be increased by a moderate rise in export price.

Further information:Paper, paperboard and pulp: Forest Economist Matleena Kniivilä, +358 40 164 8078, firstname.lastname@ptt.fi
Sawnwood: Forest Economist Jyri Hietala, +358 40 164 8151, firstname.lastname@ptt.fi