Metsätalous uuden nousun kynnyksellä

PTT-ennuste metsäsektori – Metsätalous kevät/2016

Tänä ja ensi vuonna puukaupat ja hakkuut kasvavat kohti investointien edellyttämiä puunkäytön lisämääriä, kuitenkaan saavuttamatta niitä vielä täysmääräisesti. Jo viime vuosina kauppa- ja hakkuumäärät ovat olleet varsin suuria, joten tulevina vuosina aletaan lähestyä vuosituhannen ennätyslukemia.

Puunkäyttö nousee investointien myötä

Metsäalalla muutaman vuoden jatkunut positiivinen vire tulee voimistumaan ennustekaudella jo toteutuneiden ja uusien investointien myötä. Myös mekaanisen metsäteollisuuden vahvistuvat lopputuotemarkkinat lisäävät puun kysyntää. Puukaupat ja hakkuut lisääntyvät kuitenkin pikkuhiljaa ja yltävät vuositasolla vasta ennustekauden jälkeen vastaamaan metsäteollisuuden täysimääräistä lisääntynyttä raaka-ainetarvetta vuonna 2018. Tarvittava kotimaisten hakkuiden määrä tulee riippumaan kokonaiskapasiteetin käytöstä.

Puun hintakehitys maltillista

Puun hintakehitykseen tulee vaikuttamaan monta seikkaa. Lisääntyvä kysyntä tuo perinteisesti nousupaineita, mutta toisaalta markkinoille tulee myös korjuukustannuksiltaan kalliimpia leimikoita, joiden matalampi kantohinta laskee keskihintaa. Kuitupuun tarjontaa harvennusleimikoissa säätelevät pitkälti metsänhoidolliset tarpeet, mikä heikentää hinnan ja kysynnänlisäyksen välistä suhdetta. Myös metsäpoliittiset toimenpiteet lisäävät puun tarjontaa ainakin pidemmällä aikavälillä. Runkohinnoittelun yleistyminen saattaa vaikuttaa puutavaralajeittaisiin tilastohintoihin, jos runkohinnoittelu kohdistuu tietyn tyyppisiin leimikoihin. Ennustekaudella puun lisäkäyttö on pitkälti vielä tukkivetoista. Sahateollisuuden lopputuotemarkkinoiden hintakehitys ei mahdollista tukille juurikaan korkeampaa vuosittaista keskihintaa etenkään tänä vuonna. Kuitupuun hinnan nousua vaimentaa kartongin ja sellun vientihintojen lasku. Puun hinta nousee maltillisesti muutamalla prosentilla ennustekaudella.

Metsähakkeen käyttötavoitteiden saavuttaminen säiden armoilla

Metsähakkeen kokonaiskäyttö energiantuotannossa väheni vuonna 2015 jo toisena peräkkäisenä vuonna. KMO:n tavoitteista jäätiin 2–4 miljoonaa kuutiometriä. Vähenemisen taustalla oli leutoina jatkuneet säät lämmityskaudella sekä fossiilisten polttoaineiden alentuneet hinnat. Lisäksi energiapuukauppaa ovat hidastaneet suureksi kasvaneet energiapuuvarastot. Metsähakkeen käytön kehitykseen vaikuttaa jatkossakin keskeisesti sääolot, edistämistoimien tehokkuus sekä haketta käyttävien energialaitosten määrä.

Lisätietoja:

Puumarkkinat: tutkimusjohtaja Paula Horne, puh. 040 592 6820, s-posti: paula.horne@ptt.fi

Metsähake ja ulkomaiden metsätalous: metsäekonomisti Anna-Kaisa Rämö, puh. 040 164 8061, s-posti: anna-kaisa.ramo@ptt.fi

Ennusteeseen

Ohessa koko tiedote kuvioiden kanssa pdf-muodossa