”Metsänomistaminen on mukavaa”, Tapio Tilli, 8.11.2006

Metsänomistajat kokevat metsänomistuksen positiivisena asiana. Tämä käy ilmi tehdystä suppeasta metsänomistajahaastattelusta. Omassa metsässä on mukavaa liikkua, tarkkailla luontoa, marjastaa ja sienestää. Metsässä työskentely koettiin myös terveelliseksi hyötyliikunnaksi. Metsätöissä oman käden jälki on konkreettisesti nähtävissä. Ikävinä asioina pidettiin paperitöitä. Niiden hoitamisen katsottiin vaativan aikaa ja asioihin perehtymistä sekä usein myös asiantuntija-apua.

Myös metsän taloudellinen merkitys tuli esille haastattelussa, mutta ei mitenkään erityisen korostuneesti. Metsillä nähtiin olevan taloudellista merkitystä erityisesti suurilla tiloilla ja metsänomistajilla, joilla oli vähemmän metsän ulkopuolisia tuloja. Pienemmillä tiloilla muilla arvoilla kuin taloudellisilla katsottiin olevan suurempi merkitys. Monet pitivät metsää hätävarana pahan päivän varalle.

Metsiin suhtaudutaan hyvin tunnepitoisesti. Tämä johtuu hyvin usein siitä, että metsä on saatu perintönä. Metsän koetaan olevan jotain muuttumatonta ja pysyvää elämässä. Tämän perusteella on helppo ymmärtää, miksi metsien pakkosuojelu herättää metsänomistajissa vastustusta. Metsien vapaaehtoinen suojelu sopii metsänomistajien tuntemuksiin paremmin kuin pakkokeinot.

Metsän koettiin vahvistavan perheen yhteenkuuluvuutta. Perheen kanssa metsässä retkeily ja metsätöiden teko koettiin mukavaksi yhdessäoloksi, jossa samalla voidaan siirtää omia luonto- ja muita arvoja sekä metsään liittyviä tietoja ja taitoja lapsille. Metsänomistajat toivovat usein, että omat lapset kiinnostuisivat metsästä ja haluaisivat aikanaan säilyttää sen suvussa

Itsenäinen päätöksenteko oli metsänomistajille hyvin tärkeää. Joillekin se oli jopa tärkeimpiä asioita koko metsänomistuksessa. Omaa tilaa ja siihen liittyvää päätöksentekoa ei haluttu luovuttaa muille.

Vahva halu itsenäiseen päätöksentekoon asettaakin haasteita metsien yhteisomistuksen kehittämiselle. Toisaalta metsänomistajat näyttävät pitävän metsien pirstoutumista ongelmana.

Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu paljon perintöverotuksen keventämisestä. Tässä yhteydessä on puhuttu myös metsätilojen sukupolvenvaihdosten verotuksen lieventämisestä. Tehdyssä haastattelussa aihe tuli myös esille. Metsänomistajat kokivat perintöverotuksen kohtelevan heitä epäoikeudenmukaisesti. 

tapio.tilli@ptt.fi