Metsänkasvatusmenetelmien kannattavuudesta

Vuoden alussa voimaan tullut uudistettu metsälaki vastaa ajan haasteisiin. Se muuttaa metsätalouden harjoittamisen mahdollisuuksia. Käytännön soveltamisessa ja metsänkasvatuspäätöksissä on paljon avoimia kysymyksiä.

Nykytutkimustiedon valossa ei voida yksiselitteisesti sanoa, kumpi kasvatusmenetelmä – tasaikäiskasvatus vai eri-ikäiskasvatus (ns. jatkuva kasvatus) – on taloudellisessa mielessä parempi. Eri tutkimuksissa on saatu erisuuntaisia tuloksia, sillä niissä on otettu huomioon eri asioita ja tarkasteltu erilaisia metsiköitä.

Kasvatustapojen suhteellinen paremmuus riippuu niin puulajista tai -lajeista, kasvupaikan rehevyydestä ja tarkastelun aloitushetken puustosta kuin puun hinnasta, harvennusajankohdista ja -tavoista, harvennus-, hakkuu- ja uudistamiskustannuksista, siementämään jäävän puuston iästä, koosta ja kunnosta sekä korkokannoista, tarkasteluajanjakson pituudesta ja matemaattisissa simuloinneissa käytetyistä metsänkasvumalleista. Lisäksi tuloksiin on vaikuttanut se, missä tasaikäisen metsän kiertoajan vaiheessa on alettu siirtyä jatkuvaan kasvatukseen, ja onko taloudellisessa tarkastelussa otettu huomioon kaupallisen puuntuotannon lisäksi metsän muita hyötyjä: maisema- ja virkistysarvoja, hiilensidonnan arvoa, veden puhdistuksen arvoa, tai metsästyksen ja marjastuksen hyötyjä.

Mikä tai mitkä taloudellisista mittareista sopisi parhaiten kuvaamaan metsänkasvatuksen hyötyjä, tulosta ja kannattavuutta? Pyrkiäkö mahdollisimman suureen kassavirtaan tai nettonykyarvoon? Vai tarkastellako metsänkasvatuksen suhteellista kannattavuutta pääoman tuoton avulla? Ja miten pitkälle tulevaisuuteen katsoa, korostaako lyhyen vai pitkän aikavälin hyötyjä ja kustannuksia? Haluaako jatkuvaa tuottoa metsästään vai kerralla enemmän? Kattavin kuva lyhyen sekä pitkän aikavälin tuloksesta saadaan käyttämällä monia mittareita toisiaan täydentävästi.

Mikä olisi kullekin metsikölle sopivin ja metsänomistajalle mieleisin metsänkasvatustapa, ja miten koko yhteiskunnan tasolla toteutuvat metsätaloudelle asetetut tavoitteet? Nykytiedon hajanaisuuteen vastaamassa on usealla taholla meneillään hankkeita, joissa selvitetään niin eri metsänkasvatusmenetelmien toteuttamista kuin taloudellista kannattavuutta erilaisissa tilanteissa.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 26.2.2014.