Maatilojen välisen yhteistyön täytyy järjestyä ”järkevästi”

Maatalousalan opiskelijat pitävät maatilojen välistä yhteistyötä kiinnostavana ja tärkeänä aiheena. Parhaiksi yhteistyömalleina opiskelijat pitivät malleja, jotka olivat lähellä nykyisiä, olemassa olevia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja. Oleellista on myös se, että yhteistyön hyödyt osapuolille ovat selkeitä ja, että, yhteistyötä voidaan tehdä olemassa olevista lähtökohdista, ilman isoja toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja investointeja. Tältä osin opiskelijoiden näkemykset eivät poikkea aktiiviviljelijöiden näkemyksistä. Myös viljelijät pitivät tärkeinä yhteistyön hyötyjen tasa-arvoisuutta ja suosivat tuttuja yhteistyömalleja.

Opiskelijat arvioivat myös kuvitteellisemmat yhteistyömallit hyviksi ja toteuttamiskelpoisiksi, mikä kertoo heidän ennakkoluulottomasta suhtautumisestaan aiheeseen.

Maitotilat hyötyvät yhteistyöstä enemmän

Pääsääntöisesti maitotilan ja kasvitilan välisen yhteistyön arvioitiin kiinnostavan enemmän maidontuottajaa ja kuin kasvinviljelijää. Useammassa yhteistyömuodossa 80 % tai enemmän vastaajista arveli yhteistyön kiinnostavan maidontuottajaa. Maitotilojen ja kasvitilojen pidemmälle menevien yhteistyömuotojen kehittymiseksi olisikin tarpeen arvioida molempien osapuolten hyötyjen arviointia ja uudenlaisia korvauskäytäntöjä. Jo ennakko-oletus hyödyn epätasaisesta jakautumisesta yhteistyökumppaneiden kesken voi heikentää kiinnostusta yhteistyöhön. Oleellista olisikin tarjota toimintamalleja tai esimerkiksi sopimuspohjia siihen, miten tilojen välisessä yhteistyössä korvataan toisen yrittäjän kone- tai työpanosta. Lisäksi yhteistyökumppaneiden vastuiden ja vakuutusten selkeyttäminen olisi tärkeää.

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä lomakkeella maaliskuussa 2015 maatalousalan opiskelijoilta. Tutkimuksessa tarkasteltiin maatilojen pidemmälle menevien yhteistyömuotojen ja omistusmuotojen kiinnostavuutta erilaisten kuvitteellisten yhteistyömallien avulla. Avoimissa palautteissa kysely sai paljon kiitosta mielenkiintoisena ja ajatuksia herättävänä aiheena, mikä vahvistaa käsitystä yhteistyöaiheen tärkeydestä.

Tutkimus oli osa isompaa kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen yhteen sovittaminen –hanketta, jonka PTT toteutti yhteistyössä TTS:n, Helsingin yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Julkaisu:

Rinta-Kiikka, S. 2015. Maatalouden yhteistyömallit – tuloksia opiskelijakyselystä. PTT työpapereita 175.

Linkki julkaisuun

Lisätietoja: vt. toimitusjohtaja Perttu Pyykkönen p. 0400 754 928, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi