Katsaus: Suhdanneriippuvaisuus ja sanktioiden varoitukset voisivat tehostaa työttömyysturvaa

Suhdanneriippuvaisuus ja sanktioiden varoitukset
voisivat tehostaa työttömyysturvaa

Suomen työttömyysturvan työllistävyyttä voisi kehittää ottamalla käyttöön sanktioiden varoitusjärjestelmä ja kohdentamalla soviteltua työttömyysturvaa enemmän heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Myös työttömyysturvan muuttaminen suhdanneriippuvaiseksi voisi tehostaa järjestelmää, arvioivat Pellervon taloustutkimus PTT:n ekonomistit Henna Busk ja Juho Alasalmi tänään julkaistussa katsauksessa.

Katsaus on osa laajempaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Työterveyslaitoksen ja PTT:n laatimaa raporttia ”Työpolitiikka ja työllisyysaste: tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä”. Busk ja Alasalmi tarkastelivat osuudessaan työttömyysturvajärjestelmän työllisyysvaikutuksia.

Katsauksen mukaan työttömyysturvalla on haitallisia kannustinvaikutuksia: tutkimusnäyttö työttömyysturvan työttömyysjaksoja pidentävästä suorasta vaikutuksesta on selkeä. Lisäksi työttömyysturva näyttäisi lisäävän työttömyyttä myös erilaisia sivuvaikutuksia huomioon ottaen. Toisaalta työttömyysturva on tutkitusti hyödyllinen vakuutuksena eli kulutuksen tasaajana yli työmarkkinatilojen.

”On huomattava, että politiikkamuutokset voivat tarkoittaa sitä, että toimenpiteen ensisijaisesta tarkoituksesta tingitään. Esimerkiksi työttömyysturvan kestoa ja tasoa leikkaamalla voidaan lyhentää työttömyysjaksoja, mutta samalla sen rooli vakuutuksena heikkenee”, PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk muistuttaa.

Katsauksessa havaittiin, että työttömyysturvan luomat haitalliset kannustinvaikutukset on usein arvioitu pienemmiksi lasku- kuin noususuhdanteiden aikana. Lisäksi laskusuhdanteiden aikana muutokset työttömien työnetsinnässä eivät vaikuta yhtä voimakkaasti työllistymiseen, koska työmarkkinoilla on vähemmän avoimia työpaikkoja tarjolla. Työttömyysturvan tarjoama suoja voisi olla suhdanneriippuvainen siten, että se tarjoaisi automaattisesti enemmän turvaa laskusuhdanteiden aikana.

Sanktioiden varoitukset voitaisiin ottaa Suomessakin käyttöön

Katsauksen mukaan Suomessakin voitaisiin ottaa käyttöön työttömyysturvan sanktioiden varoitusjärjestelmä: työtöntä varoitettaisiin, jos hän on toiminut tavalla, joka voi johtaa työttömyysturvan määräaikaiseen menetykseen. Näin hän voisi korjata toimintaansa ilman etuuden menetystä.

”On mahdollista, että työttömät eivät aina ole tietoisia velvoitteiden laiminlyöntiä seuraavista sanktioista. Varoitusten on todettu olevan työllisyysvaikutuksiltaan vähintään yhtä tehokkaita kuin toimeenpantujen sanktioiden”, Henna Busk sanoo.

Suomessa sanktiot ovat määräaikaisia työttömyysturvan menetyksiä, joiden pituudet vaihtelevat 15 päivästä noin 90 päivään. Yleisimpiä syitä ovat ilman pätevää syytä työstä eroaminen, työstä kieltäytyminen sekä työvoimapalveluista kieltäytyminen tai niiden keskeyttäminen. Suomi on sanktioiden ankaruudessa Euroopan keskiluokkaa, mutta pohjoismaisessa vertailussa ankarimmasta päästä.

Työskentely työttömyyden ohella auttaa erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevia

”Näyttää siltä, että pienimuotoinen työskentely työttömyyden ohella edistää työllistymistä kokoaikaisesti erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien, kuten pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja maahanmuuttajien joukossa. Toisaalta heikossa työmarkkina-asemassa olevat työskentelevät muita epätodennäköisemmin työttömyyden ohella”, ekonomisti Juho Alasalmi sanoo.

Soviteltua työttömyysturvaa voisi yrittää kohdentaa enemmän heikossa työmarkkina-asemassa oleville, esimerkiksi välittämällä osa-aikaisia avoimia työpaikkoja heille. Osa-aikatyöskentely tai tilapäinen kokoaikatyöskentely voi toimia ponnahduslautana vakaampaan työsuhteeseen erityisesti rekrytointikanavana ja mahdollisesti myös sosiaalisten verkostojen luojana.

”Työpolitiikka ja työllisyysaste: tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä” -raportin ovat toteuttaneet Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Työterveyslaitos ja PTT. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Buskin ja Alasalmen laatima raportin kolmas luku käsittelee työttömyysturvajärjestelmää. Koko raportti on luettavissa osoitteessa https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-951-6

Lisätietoja:
vanhempi ekonomisti Henna Busk
henna.busk@ptt.fi
040 164 8136