148. Yritysten edustuskulut ja matkailu- ja ravintolapalvelut erityisesti Lapissa

Pasi Holm – Anneli Hopponen. 2013. YRITYSTEN EDUSTUSKULUT JA MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT ERITYISESTI LAPISSA. PTT työpapereita 148. 28 s. ISBN 978-952-224-124-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Kataisen hallitus päätti kehysriihessään keväällä 2013 poistaa yritysten ja yhteisöjen edustuskulujen verovähennysoikeuden. Yrityksille tehdyn edustuskyselyn perusteella arvioidaan verovähennysoikeuden poistamisen taloudellisia vaikutuksia. Laskennallisesti edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen lisäisi yhteisöveron tuottoa 38 miljoonaa euroa 20 prosentin yhteisöverokannalla arvioituna. Koska edustuskulujen verovähennysoikeuden poistuminen vähentää yritysten ja yhteisöjen edustuskuluja, julkisen talouden todellinen hyöty tulee jäämään 9 – 16 miljoonaan euroon. Matkailualan työllisyys vähenisi Lapissa 270 – 340 henkilötyövuoden verran.

Asiasanat: Edustuskulujen verovähennys, verotuotot  
 
Pasi Holm – Anneli Hopponen. 2013. COMPANIES’ TAX REPRESENTATION EXPENCES: IMPACT ON TOURISM AND RESTAURANT SERVICES  PARTICULARLY IN LAPLAND. PTT Working Papers 148. pp. 28. ISBN 978-952224-124-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: In spring 2013, when negotiating the spending limits Prime Minister Katainen's government decided to remove the tax deductibility of representation expenses. This will have economic impacts on actions of companies and associations. In this report firm level economic impact is estimated on the basis of a firm inquiry. Computationally, applying 20 per cent corporate tax level the removal of representation expenses tax deduction would increase corporate tax revenue by 38 million euros. However the removal of tax deduction will reduce the expenses that companies and associations use in representation and entertainment. Thus the real benefit for public finance will be 9 -16 million euros. In Lapland tourism employment would decrease by 270 – 340 person-years.

Key words: Tax deductibility of representation expenses, tax revenue