31. Yrittäjyydestä poistumisen toimialakohtainen tarkastelu Suomessa vuosina 1988-1995

PARKKINEN HENRI. 2000: YRITTÄJYYDESTÄ POISTUMISEN TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU SUOMESSA VUOSINA 1988-1995. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 31. 22 s. ISBN 952-5299-17-1, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Työpaperissa tarkastellaan toimialakohtaisia eroja yrittäjyydestä luopumisessa ja lopettaneiden yrittäjien työmarkkinasijoittumista vuosina 1988-1995. Kaikilla toimialoilla lopettamisen todennäköisyyteen vaikuttivat tilastollisesti merkitsevästi yrittäjän ikä, varallisuus ja yrittäjätulot. Yrittäjän koulutustason osalta tulokset poikkesivat eri toimialojen välillä. Varallisuuden merkitys oli suurempi sekä lamaaikana että uuden nousukauden aikana kuin ylikuumenemisen aikana. Yrittäjätulon vaikutus puolestaan pysyi melko tasaisena yli suhdanteiden. Vallitseva suhdanne vaikutti myös yrittäjyyden jälkeiseen työmarkkina-asemaan sillä lama-aikana entisten yrittäjien mahdollisuudet löytää palkkatyötä romahtivat edeltäneeseen ylikuumenemisen periodiin verrattuna. Korkeampi koulutus kasvatti palkkatyön löytymistä kaikilla toimialoilla suhdannetilanteesta riippumatta. Palkansaajaksi siirtyminen merkitsi myös useille entisille yrittäjille toimialan vaihtoa ja suhteellisesti eniten entisiä yrittäjiä pystyi työllistämään kasvanut palvelusektori.

Avainsanat: Yrittäjyys, toimiala-analyysi, yrittäjyyden loppuminen, regressioanalyysi.

Henri PARKKINEN. 2000. THE SECTORAL PATTERNS IN EXIT DYNAMICS OF FINNISH MICRO ENTREPRENEURS IN 1988-1995. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 31. 22 p. ISBN 952-5299-17-1, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: The paper examines sectoral differences in exit dynamics of the Finnish micro entrepreneurs. The data cover the years 1988 to 1995. The results suggest that age, wealth and entrepreneurial income are significant determinants of exit, in all sectors. The impact of wealth was more important in the recession and at the recovery stage. The effect of entrepreneurial income was quite stable across business cycles. We did not find any unique pattern to explain how the educational level of the entrepreneur augments the likelihood to exit. Probability to find wage work was strongly related to the business cycle and the educational level of the entrepreneur. There was also substantial cross-sectoral movement among exiters. Of the different sector, the service sector was most likely to employ ex-entrepreneurs.

Keywords: entrepreneurship, sector analysis, exit, regression analysis