35. Yrittäjyyden lopettaneiden tulokehitys

Henri PARKKINEN. 2000. YRITTÄJYYDEN LOPETTANEIDEN TULOKEHITYS. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 35. 22 s. ISBN 9525299-22-8, ISSN 1455-4623

TIIVISTELMÄ: Työpaperissa vertaillaan pienyrittäjien ja yrittäjyydestä poistuneiden tulokehitystä poistumista seuraavana vuotena. Suhteellisesti eniten yrittäjyydestä poistuminen kasvattaa tuloja perusasteen tutkinnon suorittaneilla. Heidän tulojensa kasvu on nopeampaa kuin yrittäjäksi jääneillä riippumatta siitä siirtyvätkö he työntekijäksi, alemmaksi vai ylemmäksi toimihenkilöksi. Keski- ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla erot tulokehityksessä yrittäjänä jatkaneiden ja yrittäjyydestä poistuneiden välillä sen sijaan ovat tilastollisesti merkitseviä vain siirryttäessä ylemmäksi toimihenkilöksi. Tällöin kuitenkin tulojen kasvu on voimakasta verrattuna yrittäjinä jatkaneisiin. Sukupuolella on merkitystä alemman ja keskiasteen koulutuksen saaneiden ryhmässä miesten tulojen kasvaessa nopeammin kuin palkansaajiksi siirtyvien naisten. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden ryhmässä sukupuolella ei sen sijaan ole merkitystä. Tulojen suhteellinen muutos on riippumaton iästä kaikilla koulutustasoilla .

Avainsanat: Yrittäjyys, yrittäjyydestä poistuminen, tuloerot.

Henri PARKKINEN. 2000. EARNINGS FORMATION OF FINNISH EXENTREPRENEURS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 35. 22 p. ISBN 952-5299-22-8, ISSN 1455-4623

ABSTRACT: The paper examines differences in earnings between entrepreneurs and individuals exiting self-employment in Finland. The results suggest that higher expected rise in earnings depend on the educational level. The effects of exit on income growth are highly significant in the group with the lowest educational attainment. The socioeconomic status of wage worker is also a significant determinant of income growth. The higher the socio-economic status after the exit, the higher is the difference in income growth compared with income growth of the entrepreneurs. In the group of entrepreneurs with medium or high education, the income growth of the exiting persons is significantly stronger than the income growth of those continuing as entrepreneurs only if they switch to a work with a high socio-economic status. Males have significantly higher rise in earnings, excluding  the group of those with the highest education. Age has no significant influence on income growth.

Key words: Entrepreneurship, exit, income differences