23. Yrittäjyyden lopettamiseen vaikuttavat tekijät ja lopettaneiden yrittäjien työmarkkinasijoittuminen Suomessa vuosina 1988-1995

PARKKINEN, Henri. 1999.  YRITTÄJYYDEN LOPETTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA LOPETTANEIDEN YRITTÄJIEN TYÖMARKKINASIJOITTUMINEN SUOMESSA VUOSINA 1988-1995. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 23. 40 s. ISBN 952-5299-07-4, ISSN-1455-4623. 
 
TIIVISTELMÄ: Työpaperissa tarkastellaan yrittäjyyden elinkaaren viimeistä vaihetta, yrittäjyydestä poistumista ja sen jälkeistä työmarkkinasijoittumista Suomessa vuosina 1988-1995. Laajaan aineistoon perustuvat estimoinnit osoittavat, että varallisuus (verotettavalla varallisuudella mitattuna) vähentää todennäköisyyttä lopettaa yritystoiminta ja erot eri varallisuusluokkiin kuuluvien yrittäjien välillä ovat selkeitä. Korkeampi koulutus puolestaan kasvatti poistuimistodennäköisyyttä. Tämä selittyy sillä, että yrittäjyyden jälkeen palkkatyötä itselleen löysivät helpoimmin korkeasti koulutetut. Palkkatyöhön siirtyminen yrittäjyyden jälkeen oli todennäköisintä Uudenmaan alueella kun taas todennäköisyys joutua työttömäksi oli suurin Pohjois- ja Itä-Suomen alueen ex-yrittäjillä. Eri suhdannevaiheissa maakunnalliset erot olivat pienimmät romahduksen vuosina (1990-92) ja suurimmat talouden ylikuumenemisen jaksolla (1988-90). 
 
Avainsanat:  Yrittäjyys, exit, logit- ja probit-regressio.    
 
PARKKINEN, Henri. 1999.  EXITS FROM ENTREPRENEURSHIP, WEALTH EFFECTS AND THE LABOUR MARKET STATUS OF EXITERS. EMPIRICAL RESULTS WITH FINNISH DATA IN 1988-1995. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 23. 40 p. ISBN 952-5299-07-4, ISSN-1455-4623. 
 
ABSTRACT: The paper analyzes the exit behaviour of Finnish entrepreneurs. Using wide and detailed data, we find that higher levels of wealth decrease clearly the probability of exit. On the other hand, exit is more probable for those having higher education. This finding is due to the fact that good education increases chances to find wage work after exit. The results from multinominal logit analysis namely support the hypothesis that a self-employed will find wage work more easily if he/she has high er education. There were also large regional differences in the probability of finding wage work and ending up unemployed after entrepreneurship. These differences were largest during the period of overheating (1988-90) but became more steady in the recession of early 90’s.  
 
Key words: Entrepreneurship, exit, logit- and probit-regression