237. Yksityismetsänomistajien suhtautuminen metsälakiin

Anna-Kaisa Rämö –Paula Horne – Jussi Leppänen. 2012. YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN SUHTAUTUMINEN METSÄLAKIIN. PTT raportteja 237. 71 s. ISBN 978-952-224-097-2 (painettu), ISBN 978-952-224-098-9 (pdf), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (pdf).

Tiivistelmä: Metsänomistajille syksyllä 2010 kohdistetun kyselyn mukaan suomalaiset metsänomistajat suhtautuvat myönteisesti metsälain säädöksiin. Säätelyä toivotaan erityisesti hakkuissa jätettävän puuston määrään. Uudistuskypsyyden rajojen muutoksella ei tulosten mukaan olisi suurta vaikutusta metsänomistajien hakkuukäyttäytymiseen tai puuntarjontaan. Omat tietonsa metsälaista metsänomistajat arvioivat melko heikoiksi ja lisätiedon tarve on suuri. Tutkimuksen otoksen muodosti 2 591 metsänomistajaa, jotka poimittiin Metsäntutkimuslaitoksen Metsänomistaja 2010 -tutkimukseen vastanneiden joukosta. Hyväsyttyjä vastauksia saatiin noin 1 400 kappaletta ja vastausaktiivisuus oli 55 %.

Avainsanat: Metsälaki, metsänomistaja

Anna-Kaisa Rämö –Paula Horne – Jussi Leppänen. 2012. FINNISH PRIVATE FOREST OWNERS’ PERCEPTIONS OF FOREST LAW. PTT Reports 237. 71 p. ISBN 978-952-224-097-2 (printed), ISBN 978-952-224-098-9 (pdf), ISSN 1456-3215 (printed), ISSN 1796-4776 (pdf).

Abstract: According to the results of a survey conducted in 2010 Finnish private forest owners (NIPFs) have a positive attitude towards regulations of the forest law. NIPFs find regulation necessary especially in matters related to the intensity of felling. The results also suggest that changing or abolishing the present regeneration criteria would not have any remarkable impacts on NIPFs’ felling behavior or wood supply. Based on NIPFs’ own assessments their knowledge of the forest law is quite weak, and accordingly, there exists a big need for additional information. The sample of the study consisted of 2,591 private forest owners in Finland (NIPF). They were selected from the respondents of the study “Forest owner 2010” conducted by Finnish Forest Research Institute (Metla) in 2009. The number of accepted responses was about 1,400 the response rate being 55%.

Keywords: Forest law, private forest owner, NIPF