241. Yksityismetsänomistajien näkemykset metsistä saatavista hyödyistä

Anna-Kaisa Rämö – Paula Horne – Eeva Primmer. 2013. YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSET METSISTÄ SAATAVISTA HYÖDYISTÄ. PTT raportteja 241. 107 s. ISBN 978-952-224-120-7 (painettu), ISBN 1456-3215 (painettu), ISSN978-952-224-121-4 (pdf), ISSN 1796-4776. (pdf).

Tiivistelmä: Metsänomistajille kesällä 2012 kohdistetun kyselyn mukaan metsänomistajat tunnistavat metsissään runsaasti ekosysteemipalveluita ja myös niiden tuotanto kiinnostaa heitä. Metsien tuottamien hyötyjen tuotteistaminen ja kaupallistaminen metsänomistajien metsissä on vielä varsin vähäistä. Tutkimuksen otoksen muodosti yhteensä noin 1 300 metsänomistajaa, jotka oli poimittu eri puolilta Suomea yhdeksän eri yhteistoimintaverkoston alueelta. Aineisto kerättiin postikyselyllä strukturoitua lomaketta käyttäen. Hyväksyttyjä vastauksia saatiin noin 360 kappaletta ja vastausaktiivisuus oli 29 %.

Avainsanat: Ekosysteemipalvelut, yhteistoimintaverkosto, metsänomistaja

Anna-Kaisa Rämö – Paula Horne – Eeva Primmer. 2013. FINNISH PRIVATE FOREST OWNERS’ (NIPFS’) PERCEPTIONS OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES. PTT reports 241. 107 s. ISBN 978-952-224-120-7 (painettu), ISBN 1456-3215 (painettu), ISSN978-952-224-121-4 (pdf), ISSN 1796-4776. (pdf).

Abstract: Finnish private forest owners (NIPFs) recognize plenty of ecosystem services in their forests and they are interested in producing them according to a survey conducted in 2012. So far, quite a few respondents had commercia­lized ecosystem services in their forests. The sample of the study consisted of 1,300 private forest owners in Finland. They were picked from different parts of Finland representing nine cooperation networks. The data was collected by a mail survey using structured questionnaire. The number of accepted responses was about 360, the response rate being 29 %.

Key words: Ecosystem services, cooperation network, private forest owner