42. Yksityismetsänomistajat ja energiapuu- sekä lämpöyrittäjyys

RÄMÖ, Anna-Kaisa. 2001. YKSITYISMETSÄNOMISTAJAT JA ENERGIAPUUSEKÄ LÄMPÖYRITTÄJYYS. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen typapereita n:o 42. 54 s. ISBN 952-5299-34-1, ISSN 1455-4623.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan yksityismetsänomistajien mielikuvia ja käsityksiä yrittäjyydestä yleisesti sekä erityisesti energiapuu- ja lämpöyrittäjyydestä. Lisäksi selvitetään metsänomistajien kiinnostusta lämpö- ja energiapuuyrittäjyyttä kohtaan, millaista energiapuuja lämpöyrittäjyyttä on jo olemassa sekä tällaiseen yrittäjyyteen liittyviä ongelmia ja tiedontarpeita. Tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä vuoden 2000 kevään ja kesän aikana. Tulosten perusteella metsänomistajien kiinnostus energiapuu- ja lämpöyrittäjyyttä kohtaan vaikuttaa suurelta. Metsänomistajat suhtautuvat positiivisesti yrittäjyyteen yleensä. Energiapuu- ja lämpöyrittäjyyttä metsänomistajat pitävät toimintana, jossa omia puuvaroja ja korjuukalustoa voi hyödyntää tehokkaasti. Tällaista yrittäjyyttä pidetään myös sopivana sivuelinkeinoksi. Energiapuu- ja lämpöyrittäjyyteen liittyvää tietoa koettiin olevan tarjolla niukasti. Tutkimuksessa esimerkkinä tarkastellut energiapuu- ja lämpöyritykset olivat varsin pieni työllistäen useimmiten vain yrittäjän itsensä. Eniten yrittäjille oli tuottanut ongelmia kannattavuus ja investointikustannukset. Yrittäjyys näytti kuitenkin tyydyttvän heitä, sillä lopettamis- tai supistamisaikomuksia ei ollut kenelläkään.

Avainsanat: Energiapuuyrittäjyys, lämpöyrittjyys, hakelämpölaitos, yksityismetsänomistajat

RÄMÖ, Anna-Kaisa. 2001. PRIVATE FOREST OWNERS AND ENERGY WOOD AND HEATING ENTREPRENEURSHIP. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 42. 54 p. ISBN 952-5299-34-1, ISSN 1455-4623.

Abstract: This study describes private forest owners opinions and beliefs of entrepreneurship, especially of that pertaining to energy wood and heating. The study also describes forest owners interest in energy wood and heating entrepreneurship, what kind of entrepreneurship already exists in this field and what are the main problems and information needs involved. The data were collected by two mail surveys during the spring and summer of 2000. The results indicate that forest owners are interested in energy wood and heating entrepreneurship. Their attitudes to entrepreneurship in general were positive. They regarded energy wood and heating entrepreneurship as a useful activity where the entrepreneurs own wood resources and harvesting machinery can be utilised effectively. This kind of entrepreneurship was also found to be suitable as a secondary occupation especially for farmers. Forest owners, however, felt that there is little information available about energy wood and heating entrepreneurship. The entrepreneurs described as example cases of energy wood and heating entrepreneurship were small in size, employing usually only one person, i.e. the entrepreneur himself. The biggest problems that they had faced were related to low profitability and capital costs. However, the entrepreneurship seemed to satisfy the entrepreneurs because any of them didnt plan to close down or reduce the scale of their operations.

Key words: Energy wood entrepreneur, heating entrepreneur, chip heating plant, private forest owners.