218. Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan

Ville Haltia – Pasi Holm – Jaakko Kiander – Eero Lehto – Katariina Maliniemi – Markku Ollikainen. 2009. YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 218.  63 s. ISBN 978-952-224-034-7 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-035-4 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF). Palkansaajien tutkimuslaitos, Tutkimuksia 109. ISSN 1236-7176.

Tiivistelmä. Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen ydinvoimahankkeen, Fennovoiman, Fortumin ja Teollisuuden Voiman (TVO), kansantaloudellisia hyötyjä kolmesta näkökulmasta. Ensiksi, kuinka taloudelliset hyödyt jakautuvat pörssinoteerattujen energiayhtiöiden, paikallisten energiayhtiöiden, metsäteollisuuden ja muun elinkeinoelämän välille. Toiseksi, mikä on hyötyjen jakauma elinkeinoelämän eri toimialojen kesken. Kolmanneksi, kuinka paikalliset sähköyhtiöt hinnoittelevat sähkönsä kuluttajille ja muille pienkäyttäjille. Fennovoiman hankkeessa taloudelliset hyödyt jakautuvat tasaisimmin pörssinoteerattujen ja paikallisten energiayhtiöiden, teollisuuden sekä kaupan ja palvelujen välille. TVO:n hankkeessa korostuu metsäteollisuuden hyöty muun teollisuuden sekä kaupan ja palveluiden kustannuksella. Fortumin hankkeessa hyödyn saa yhtiö.  Noin kolmannes Suomen kotitalouksista, jotka ovat Fennovoiman osakasyhtiöiden asiakkaina, hyötyisivät noin 10 prosenttia halvemmasta sähkön vähittäishinnasta.

Asiasanat: ydinvoima, sähkön hinta.

Ville Haltia – Pasi Holm – Jaakko Kiander – Eero Lehto – Katariina Maliniemi – Markku Ollikainen. 2009. THE EFFECTS OF NUCLEAR POWER INVESTMENTS ON THE FIRMS’ AND HOUSEHOLDS’ ELECTRICITY PRICES. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 218. p. 63. ISBN 978-952-224-034-7 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-  035-4 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF). Labour Institute for Economic Research, Studies 109, ISSN 1236-7176.

Abstract. This study examines the economic influences of additional nuclear power in Finland. Particularly, the aim is to compare, how the effects vary depending on which company, i.e. Fennovoima, Fortum or TVO, puts the project into action. The study analyses the distribution of economic benefits in economic life, as well as the effects of additional nuclear power on market price of electricity for households. According to the results, the economic benefits would be distributed most equally and broadly between listed and local energy companies, industries and trade in the Fennovoima case. The TVO case would emphasize the benefits of forest industry at the expense of other industries and trade. In the Fortum case, the economic benefits would remain in the company itself. Roughly one third of Finnish households are clients for shareholders in Fennovoima. Those households would benefit approximately 10 per cent from cheaper electricity price in the Fennovoima case.

Key words: nuclear power, electricity price