66. Where do migrants go? An analysis of rural and urban destined/originated migration in Finland in 1996-1999

NIVALAINEN, SATU. 2003. WHERE DO MIGRANTS GO? AN ANALYSIS OF RURAL AND URBAN DESTINED/ORIGINATED MIGRATION IN FINLAND IN 1996-1999. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 66. 22 p. ISBN 952-5299-708, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: This study examines urban and rural destined/originated migration in Finland in 1996-1999 using a large micro-level data set. Three conclusions stand out from the results. Firstly, migrants not only differ from stayers but there are also many differences between migrants from and to rural and urban areas. In particular, rural-to-urban migrants are highly educated while those moving from urban to rural areas are not. Secondly, locational preferences vary according to the life-cycle: young and single individuals head to urban areas, whereas couples and retired persons tend to relocate from urban to rural areas. Thirdly, the results suggest that both rural-to-urban and urban-to-rural migration work to the benefit of the urban areas; hence regional disparities are likely to increase rather than decrease upon continuing migration.

Keywords: Migration, rural, urban 
 
NIVALAINEN, SATU. 2003. MINNE MUUTTAJAT MENEVÄT? KAUPUNKI- JA MAASEUTUALUEIDEN MUUTTOLIIKE SUOMESSA VUOSINA 1996-1999. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 66. 22 s. ISBN 952-5299-70-8, ISSN 1455 4623.

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan kaupunki- ja maaseutualueiden muuttoliikettä Suomessa vuosina 1996-99 laajan yksilötason aineiston avulla. Tulosten perusteella voidaan tehdä kolme johtopäätöstä. Ensiksi, muuttajat eivät eroa vain paikallaan pysyvistä, vaan myös muuttajien välillä on eroja. Huomionarvoista on erityisesti, että maalta kaupunkiin muuttajat ovat korkeasti koulutettuja, mutta kaupungista maalle muuttajat eivät ole. Toiseksi, sijaintimieltymykset vaihtelevan elämänvaiheen mukaan: nuoret ja perheettömät muuttavat kaupunkialueille ja pariskunnat ja eläkeläiset suuntaavat kaupungeista maalle. Kolmanneksi, kaikkiin suuntiin tapahtuva muuttoliike näyttää hyödyttävän kaupunkialueita. Täten muuttoliikkeellä on pikemminkin alueellisesti epätasapainottava kuin tasapainottava vaikutus.

Asiasanat: Muuttoliike, maaseutu, kaupunkialueet