183. Vuoden 2014 CAP-uudistus maatalouspolitiikan pitkän aikavälin kehityksen valossa

Heini Toikkanen & Kyösti Arovuori. 2017. Vuoden 2014 CAP-uudistus maatalouspolitiikan pitkän aikavälin kehityksen valossa. PTT Työpapereita 183.  
 
Tiivistelmä: Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy CAP) viimeisin uudistus päätettiin vuonna 2014. Uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa maataloussektorin taloudellista ja ekologista kilpailukykyä tukemalla innovaatioita, taistella ilmastonmuutosta vastaan sekä tukea maaseutualueiden työllisyyttä ja kasvua. Uudistukseen liittyi kaksi periaatteellista muutosta. Suorien tukien jakaumaa jäsenmaiden välillä tasoitettiin ensimmäistä kertaa. Toinen merkittävä uudistus oli viherryttämisen tuominen politiikan keskeiseksi elementiksi. Suhteessa CAP 2014 -uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin nähden lopputulos jäi kuitenkin vaatimattomaksi ja politiikka säilyi käytännössä ennallaan. Seuraavaan politiikkauudistukseen kohdistuu voimakkaat muutospaineet. Uudistuksen suunnittelussa on otettava huomioon yhä kasvava kilpailu julkisesta rahasta. Lisäksi avainasemassa on selkeät tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava toimintaympäristön muutokset.

Asiasanat: CAP, politiikkauudistus, maatalouspolitiikka, pitkän aikavälin kehitys 
 
Heini Toikkanen & Kyösti Arovuori. 2017. CAP 2014 reform in the long-term development of the Agricultural Policy. PTT Working Papers 183 
 
Abstract: The most recent reform of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) was completed in 2014. The aim of the reform was to improve the economic and environmental competitiveness of the agricultural sector, promote innovations, fight against climate change and endorse rural growth and employment. The reform included two fundamental changes. For the first time the distribution of direct supports was evened between the EU member states. The second significant reform was to bring greening as a key element of the policy. However, in relation to the objectives set out for CAP 2014 reform the outcome remained rather modest and in practice the policy remained unchanged. The next policy reform in under intense pressure for change. Planning the next reform had to take account of constantly increasing competition of public funding. In addition, clear objectives and instruments to achieve them are playing a key role. Long-term planning must take account of changes in the operating environment. 

Key words: CAP, policy reform, agricultural policy, long-term development