79. Venäjän maatalous- ja elintarvikesektori muutoksessa

MERI VIROLAINEN. 2005. VENÄJÄN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORI MUUTOKSESSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 79. 65 s. ISBN 952-5594-04-1 (PAP), ISBN 952-5594-05-X (PDF), ISSN 1455-4623. 
 

Tiivistelmä: Tässä raportissa käsitellään Venäjän maa- ja elintarviketalouden tämänhetkistä tilannetta ja arvioidaan tulevaa kehitystä. Venäjän maataloustuotanto aleni noin puoleen 1990-luvun alussa, eikä tuotannon taso ole juuri noussut viimeisen 15 vuoden aikana. Venäjä onkin maailman suurimpia elintarvikkeiden tuojia. Etenkin kotieläintalouden tilanne on vaikea, sillä eläinmäärät eivät ole kasvaneet odotetusti ja tuotanto ei tyydytä kotimaista kysyntää. Kasvinviljelyssä on sen sijaan vientipotentiaalia, mutta viennissä on ollut suuria vaihteluja. Lisäksi viljan laatu ei aina vastaan standardeja. Venäjän elintarviketalous on kasvanut pirteästi viime vuosina, vaikka omavaraisuutta ei ole saavutettukaan. Ulkomaiset investoinnit ovat auttaneet tuotannon laadun kohentamisessa. Elintarviketuonti kuitenkin jatkuu peruselintarvikkeissa. Esimerkiksi lihan tuonnin arvioidaan pysyvän seuraavan 10 vuoden aikana jokseenkin samansuuruisena kuin tällä hetkellä. Lisäksi erikoisempien tuotantopanosten tuontikysyntä kasvaa.

Avainsanat: Venäjän maa- ja elintarvikesektori, maitosektori, lihantuotanto, kasvinviljely, elintarviketeollisuus. 
 
MERI VIROLAINEN. 2005. RUSSIA’S AGRO FOOD SECTOR IN PROGRESS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 79. p. 65. ISBN 952-559404-1 (PAP), ISBN 952-5594-05-X (PDF), ISSN 1455-4623. 
 
Abstract: This paper examines current situation in Russia’s agro-food sector and evaluates forthcoming development. Russia’s agricultural production diminished by half at the beginning of the 1990s, and since that the production has hardly grown. In fact, Russia is one of the biggest food importers in the world. Particularly in livestock sector situation is difficult. Number of livestock has not grown according to expectations and production does not satisfy domestic demand. Crop husbandry, by contrast, has export potential, but fluctuations in export volumes have been great. Furthermore, quality of grain has not always met standards. Russia’s food industry has grown rapidly in the past few years, even though Russia has not reached self-sufficiency. Foreign investments have improved quality level of Russia’s food industry. However, food imports will continue in the next ten years in bulk food products. For example current meat import volumes will remain more or less unchanged. Moreover, import demand of more specialised production inputs will grow.

Keywords: Russia’s agro food sector, dairy sector, meat production, crop husbandry, food industry.