285. Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Tiivistelmä

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden ennustetaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa yritysten hiilineutraaliustavoitteiden sekä ilmastonmuutokseen liittyvän kriisitietoisuuden vuoksi. Yrityksille vapaaehtoiset hiilimarkkinat tarjoavat mahdollisuuden hyvittää oman toimintansa ilmastohaittoja, joita he eivät pysty muuten vähentämään lyhyellä aikavälillä.

Tämä raportti tarkastelee mahdollisia hillintätoimenpiteitä maa- ja metsätaloudessa Suomessa. Lisäksi raportissa arvioidaan ilmastoyksiköiden kysyntään ja tarjontaan liittyviä tekijöitä, lainsäädännön vaikutusta hiilimarkkinoihin sekä hiilimarkkinoiden kasvun vaikutuksia metsä- ja maatalouden arvoketjuihin. Raportissa käsitellään myös kuluttajien ja yritysten näkemyksiä ilmastoyksiköiden ostamisesta ja käytöstä sekä maanomistajien ja viljelijöiden halukkuutta osallistua vapaaehtoisille hiilimarkkinoille. Raportin tulokset perustuvat kirjallisuusanalyysiin, asiantuntija- ja yrityshaastatteluihin sekä kuluttajille kohdistettuun kyselytutkimukseen.

Tulokset osoittavat, että kuluttajille päästöjen kompensointi saattaa vaikuttaa viherpesulta, ja hiilimarkkinoihin liittyvä epätietoisuus on suurta. Kuluttajien asenteet vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin ja kompensaatioihin vaikuttavat yritysten toimintaan ja hillintätulosten kysyntään. Kotimaisten hankkeiden osalta on haasteita hillintätulosten lisäisyyden ja pysyvyyden osoittamisessa, erityisesti raaka-aineen tuotantoa lisäävien hillintätoimien osalta. Yritykset arvostavat kotimaisia toimenpiteitä, mutta standardoinnin puutteet ja hillintätulosten kaksoislaskenta rajoittaa niiden hankintaa.

On vaikea luoda hiilimarkkinaa, joka samanaikaisesti palvelee kuluttajien, yritysten, tuottajien ja yhteiskunnan tavoitteita. Vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla osapuolten tavoitteet ovat osittain ristiriidassa. Kompromissien saavuttaminen ei ole pakollista, koska osallistuminen markkinoille on vapaaehtoista. Markkinoiden kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kompromissien löytäminen on kuitenkin tärkeää. Tällä tavoin markkinat voivat kasvaa, ja hiilidioksidin määrää ilmakehässä voidaan vähentää.

Asiasanat: Maatalous, metsätalous, kompensaatio, minimikriteerit, kuluttajat, yritykset, hillintätoimi, standardi  

Abstract

It is predicted that voluntary carbon markets will experience significant growth in the future due to companies’ carbon neutrality goals and increased awareness of climate crisis. Voluntary carbon markets offer companies the opportunity to offset emissions of their operations that cannot be otherwise reduced in the short term.

This report examines potential mitigation activities in agriculture and forestry in Finland. The report also evaluates factors related to the demand and supply of carbon credits, the impact of legislation on voluntary carbon markets, and the implications of voluntary carbon market growth on the forest and agricultural value chains. The report also addresses consumers’ and companies’ perspectives on purchasing and using carbon credits, as well as landowners’ and farmers’ willingness to participate in voluntary carbon markets. The findings of the report are based on a literature analysis, expert and company interviews, and a consumer survey.

The results indicate that consumers may perceive carbon offsetting as greenwashing, and there is significant uncertainty surrounding voluntary carbon markets. Consumers’ attitudes towards voluntary carbon markets and offsets influence the actions of companies and the demand for mitigation outcomes. There are challenges in demonstrating the additionality and permanence of mitigation outcomes for domestic projects, particularly concerning mitigation activities that increase raw material production. While companies value domestic mitigation activities, the lack of standardization and the issue of double counting of mitigation outcomes restrict their purchasing.

Creating a voluntary carbon market that simultaneously serves the goals of consumers, companies, producers, and society is challenging. The objectives of stakeholders in voluntary carbon markets are partially conflicting. Although reaching compromises is not mandatory as participation in the markets is voluntary, finding compromises is crucial for market development and climate change mitigation. Thus, the voluntary carbon markets can grow, and more carbon dioxide can be absorbed from the atmosphere.

Keywords:  Agriculture, forestry, compensation, minimum criteria, consumers, companies, mitigation activity, standard